Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1789 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 19.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Ifølge fiskerne på Vestlandet vrimler det av pigghå i sjøen.
Kan statsråden tenke seg å åpne for et kvotebasert fiske etter pigghå i Norge?

Begrunnelse

Pigghåfisket har lange tradisjonen på Vestlandet. Men de senere år har kun bifangst av pigghå vært tillatt. Resultatet er at fiskere i USA har overtatt deler av markedet for pigghå fra norske fiskere. Amerikanske fiskere nytter en totalkvote på ca. 6000 tonn langs østkysten av USA,
Som glupsk rovfisk kan pigghå gjøre stor skade på annen fisk. Store pigghåmengder i f.eks. Rogaland skapet frykt for at den skal angripe laksemærer og således
skape stors utfordringer for oppdrettsnæringen langs kysten.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det ble innført et generelt forbud mot fiske etter pigghå fra og med 2011. Forbudet gjelder også fritidsfiske, og er begrunnet med den meget alvorlige bestandssituasjonen for pigghå i norske havområder. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har de siste årene vært klare i sine råd om å stanse alt direktefiske etter pigghå i Nordøst-Atlanteren, samt å holde nivåene av bifangst så lave som mulig. Disse anbefalingene bygger på det eksisterende datagrunnlaget, blant annet fangstrapporter fra næringen. Videre er pigghå i Nordøst-Atlanteren oppført som kritisk truet (høyeste kategori før utryddelse er regnet som et faktum) på Norsk Rødliste 2010. Rødlisting av marine arter innbærer ikke automatisk noen konsekvenser for høsting av en art, men det faglige grunnlaget for klassifiseringen av denne bestanden taler for omfattende beskyttelsestiltak. På bakgrunn av den informasjonen vi har om bestanden i dag vil det altså ikke være forsvarlig å tillate et ordinært kommersielt fiske eller fritidsfiske etter pigghå. Jeg vil likevel presisere at uunngåelig bifangst fremdeles er tillatt.

Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC), som Norge er medlem av, har vedtatt forbud mot fiske etter pigghå i internasjonalt farvann. Det er forventet at Norge tilstreber at reguleringen i våre soner er i harmoni med vedtakene i NEAFC.

Fordi pigghå er en haiart som opptrer i store stimer, vil det ofte være stort sprik mellom den tilstanden som forskerne beskriver, og den opplevde situasjonen blant fiskerne på sjøen. Betydelige mengder bifangst kan forekomme og gi intuitivt inntrykk av at forekomstene er store, selv om bestanden samlet sett er under sterkt press. Det er likevel den totale vurderingen fra vitenskapsmiljøene som må danne grunnlaget for en bærekraftig forvaltning og reguleringen av høstingen på en bestand. Departementet har imidlertid som mål å legge til rette for at næringen i størst mulig grad skal kunne drive lønnsom beskatning av våre fiskebestander innenfor bærekraftige rammer, og vil åpne for høsting også på pigghå dersom bestandssituasjonen og den vitenskapelige rådgivingen tilsier at det er forsvarlig.

Fiskeridirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som også vil vurdere muligheten og behovet for å drive et begrenset overvåkingsfiske på blant annet pigghå. Hvorvidt et slikt lisensiert overvåkingsfiske fiske er hensiktsmessig avhenger av mange forhold, blant annet lønnsomhet for næringen og informasjonsverdien for forskerne. Foreløpig er ikke de nødvendige forutsetninger for en slik ordning på plass, men det er gitt dispensasjon for enkelte fartøy i Havforskningsinstituttets referanseflåte til å fiske pigghå.

Fiskeri- og kystdepartementet er ikke kjent med nyere meldinger om at pigghåstimer langs kysten har ført til skade på oppdrettsmærer. Som hovedregel vil imidlertid ikke slike hensyn ha betydning for forvaltningen av viltlevende fiskebestander, da vi forventer at oppdrettsnæringen selv foretar de tilpasninger som er nødvendige for å beskytte virksomheten mot eventuelle trusler fra det naturlige marine miljøet.