Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1790 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 19.08.2011
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 26.08.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Sjøfarende er avhengig av god informasjon om været og bølgehøyder for å kunne ferdes mest mulig risikofritt. I Nord-Troms er det mange som er avhengig av dette, her kan nevnes fiskeflåten, turistfiske, ambulansebåt, slepebåter og rutegående fartøy. Bølgevarsling med utlagte bøyer er mye brukt andre steder i landet, eksempelvis Vestlandet mens Nord-Troms ikke har det.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre bølgevarsling i havområdene utenfor Nord-Troms?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Presise bølgevarsler er ett av flere tiltak for å sikre tryggest mulig ferdsel langs kysten og på havet.

Meteorologisk institutt (MI), underlagt Kunnskapsdepartementet, har ansvaret for generell bølgevarsling langs kysten og på havet. Sleipner-ulykken i 1999 tydeliggjorde viktigheten av bølgevarsling i spesielt utsatte hurtigbåtleder langs kysten, og varsler er i drift for flere slike leder. Bølgevarsler for disse områdene er tilgjengelige som spesialvarsler på nett.

Spesialvarslene utstedes av MI på oppdrag fra Kystverket og baserer seg på prognoser fra MI sine atmosfære- og bølgemodeller. Kystverket har ikke vurdert det som hensiktsmessig å etablere egne permanente observasjonsbøyer tilknyttet hvert enkelt spesialvarsel, men modeller er tilpasset hvert enkelt spesialvarsel.

Ett ytterligere spesialvarsel er under utvikling, for Vestfjorden, men det er per i dag ikke startet utvikling av spesialvarsler for flere områder.

Det er Kystverket som fagetat som vurderer videre etableringer av spesialvarsler for bølger. Kystverket har mottatt innspill fra Troms fylkeskommune om hurtigbåtleder i Vågsfjordbassenget i Malangen og Fugløyfjorden i Kvænangen. Slike innspill vil bli tatt med i Kystverkets vurderinger av eventuelle nyetableringer av spesialvarslingsområder for bølger.