Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1791 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 19.08.2011
Besvart: 01.09.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan vil statsråden sikre at annen kriminalitetsbekjempelse i Oslo politidistrikt ikke blir unødvendig nedprioritert etter den 22. juli?

Begrunnelse

Oslo-politiet varsler at de vil bli nødt til å nedprioritere annet arbeid etter de tragiske hendelsene den 22.juli. Høyre stiller seg bak at alle tilgjengelige ressurser settes inn for å etterforske og komme til bunns i det som skjedde i regjeringskvartalet og på Utøya. Høyre benytter også anledningen til å berømme statsråden for en verdig og korrekt opptreden under og etter den 22, samtidig som tankene går til alle som har blitt rammet. Mange politiske stridstemaer virker nå mindre og enkelte blir mer krevende å diskutere. Samtidig er det viktig at det løpende politiske ordskiftet fortsetter, herunder spørsmålet om politiets ressursbehov. Høyres bekymring for redusert politidekning, oppgaveportefølje, behov for sentral seniorpolitikk, ønske om politistudie, bedre bruk av sivilt ansatte, bekjempelse av 1%-MCmiljø mv står selvfølgelig fast.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Hendelsene 22. juli 2011 og den påfølgende etterforskning har vært og er en stor ressursmessig belastning for Oslo politidistrikt. For å sikre at politidistriktet skal kunne opprettholde tilfredsstillende ressurser til andre kriminalitetsbekjempende og forebyggende tiltak, har Regjeringen allerede styrket Oslo politidistrikt med 95 årsverk, og vil legge fram forslag for Stortinget om ekstra bevilgning til dette.

Det vises for øvrig til at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en egen budsjettproposisjon om behovet for ekstra bevilgninger knyttet til 22/7.

Regjeringen har særskilt oppmerksomhet på behovene til Oslo politidistrikt også i arbeidet med budsjettet for 2012.