Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1792 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 19.08.2011
Besvart: 29.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Jeg har fått mange henvendelser om Veidekke og arbeid i sommer for Statens Vegvesen i Troms og Finnmark. Det hevdes at Skjervøy tunellen først ble frest opp 2 km a 30 mm og asfaltert med 800 tonn asfalt. Etter ordre fra Statens Vegvesen. Og at Statens Vegvesen deretter kom med nye spesifikasjon for fresingen av tunnelen hvor fresingen ble forlangt 15 mm dypere. Med det resultat at 800 tonn med nylagt asfalt ble frest opp på nytt.
Medfører dette riktighet?

Begrunnelse

Det hevdes videre at strekningen i Porsanger fra Banak krysset til Brennelv Bru etter ordre fra Statens Vegvesen skulle blitt frest opp, men at arbeidet måtte kanselleres da det var for lite asfalt på veien til at den kunne freses. Videre hevdes det at maskintrailer med hjullaster fra Alta, samt bil og henger med borreutstyr for nedsenking av kummer ble rekvirert av Statens Vegvesen, som i sine spesifikasjoner hevdet at det var 7 kummer som skulle bli tatt. Etter de opplysninger som er gitt meg var det ingen kummer. Med andre ord, bomtur med store omkostninger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Når det gjelder tunnelen på Skjervøy, Maursundtunnelen som ligger langs Fv 866, ble det bestilt en utførelse av ny asfalt som forutsatte at vegbanen ikke ble liggende høyere enn den eksisterende. Dette er nødvendig for å opprettholde fri høyde. Trafikk med vogntog vil kunne få skader ved at de kan treffe tunneltaket dersom fri høyde reduseres. Ved befaring etter at vegdekket var frest og asfalteringen startet, ble det avdekket at høyden på det nye asfaltlaget langs ytterkantene var høyere enn tidligere. Dette var uakseptabelt, og arbeidene ble derfor stoppet. Entreprenøren ble pålagt å gjennomføre arbeidene i henhold til kontrakten med Vegvesenet, dvs. uten tilleggs- kostnader. Asfalt som ble lagt den første natten måtte dermed fjernes før det gamle vegdekket ble frest ned til riktig høyde, og nylegging av asfalt kunne gjenopptas.

Når det gjelder strekningen i Porsanger fra Banakkrysset til Børselv på Fv 98, hadde Statens vegvesen, etter det jeg har fått opplyst, bestilt såkalt planfresing og legging av nytt slitelag med asfalt. Det viste seg at det gamle dekket var så tynt at det ikke var mulig å frese, og derfor ble fresearbeidene stoppet med en gang. Det ble i stedet lagt et opprettingslag før nytt slitelag ble lagt. Det påløp tilleggskostnader i hovedsak knyttet til det nye opprettingslaget, som uansett måtte legges på bakgrunn av det gamle vegdekkets tilstand.

Til spørsmålet om nedsenking av kummer, er det riktig at Statens vegvesen hadde bestilt senking av kummer, i alt om lag 14. Bestillingen omfattet senking av kummer i flere tunneler innen samme kontrakt. Dette arbeidet er utført. Det utstyret som er observert skulle imidlertid, slik jeg har fått opplyst, nyttes på en annen strekning.

Jeg vil vise til at det er entreprenøren som bestemmer hva slags utstyr som skal benyttes og hvor slikt utstyr skal hentes. Hvis det er slik at entreprenøren har blitt påført “bomturer med store omkostninger”, er dette entreprenørens ansvar og Statens vegvesen slik sett uvedkommende. Statens vegvesens anliggende er imidlertid at arbeidene har blitt utført slik det er avtalt i kontrakten. Statens vegvesen understreker at de ikke har blitt påført tilleggskostnader knyttet til arbeidene med kummene i denne kontrakten.