Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1813 (2010-2011)
Innlevert: 22.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Flere fedre har mistet retten til betalt farspermisjon fordi de ikke har sendt inn søknad om utsettelse etter mors permisjon, selv om permisjonen er ment å være innen lovens krav om innen tre år etter fødsel. En familie i Haugesund står i fare for at far mister sine 10 uker, fordi far ikke leste et brev sendt til hans kone, til tross for at søknad ble sendt inn på vanlig måte.
Hvordan vil statsråden endre rutinene slik at alle familier selv kan disponere fedrekvoten innen de tre årene uten å miste opparbeidet rettighet?

Begrunnelse

I praksis vil det for de fleste være slik at permisjonen for både mor og far gjennomføres uavbrutt for mor og far, slik NAV ønsker.
Det er likevel åpning for å avvikle pappaperm når man ønsker det og innenfor tre år, bare man søker og overholder søknadsfristen. Fristen er 4 uker før ”maksperioden” går ut. For de fleste er vel dette 4 uker før mor ikke lenger mottar foreldrepenger fra NAV.
Moren i dette tilfellet fikk foreldrepenger frem til 03.04.2011, og dermed skulle far sendt søknad til NAV innen første uka i mars. For å beholde datteren lengst mulig hjemme før oppstart i barnehage tok mor 6 uker permisjon uten lønn og 4 uker ferie fra 2010, før skoleferien startet.
Dermed var det ett naturlig tidspunkt for far å starte pappapermen nå i august 2011.
Brevet fra NAV lå og ventet da mor kom hjem fra sykehuset, og ble naturlig nok skumlest innimellom amming og bleieskift, før det ble lagt til sides. Far trodde han skulle få eget brev. Det har han aldri fått!
Far har dermed gjort avtale med arbeidsgiver i den tro at denne og NAV hadde ordnet papirarbeidet og han fikk derfor sjokk da han kontaktet NAV i forbindelse med starten av permisjonen nå nylig. NAV hadde ikke mottatt søknad om utsettelse av fedrekvoten i form av Nav-blankett 14-16.05.
Far sendte denne derfor samme dag til NAV og trodde dermed saken ville løse seg, om noen uker forsinket. Han trodde jo dette var en opparbeidet rettighet og barnet var knapt et år gammelt da han skulle starte, godt innenfor marginen på tre år.
Jeg kan ikke skjønne at det har vært Stortingets intensjon å frata fedre retten til betalt pappapermisjon, hvis man glemmer å fylle ut et skjema, langt innenfor fristen for å fullføre permisjonen, og når far attpåtil aldri har fått eget brev fra NAV om dette.
Flere opplever også at saksbehandlingen i NAV tar månedsvis og ikke er fullført før langt inni selve permisjonen, med den usikkerheten dette gir for fedre, familier og bedrifter som gir permisjoner. Jeg synes NAV i slike saker bør ha korte frister, slik at saksbehandlingstiden ikke går ut over familielivet på en slik dramatisk måte som i slike tilfeller.
Jeg ber derfor på denne bakgrunn at fedre kan ta ut sin fedrekvote når som helst innen tre-års-regelen tilpasset sin families behov og ikke Navs behov for strømlinjeformede skjemaer og vedtak. Tidsfrister er selvsagt greit, men jeg mener det er fullstendig helt urimelig å miste fedrekvoten når man har oversittet en frist som knapt er innenfor den første tredjedelen av hele permisjonstiden. Jeg mener statsråden bør rydde opp i denne usikkerheten, både for familiene, men også for NAV.
Slik NAV legger opp praksis vil mange fedre tvinges ut i jobb igjen fordi det er de færreste familier som klarer å leve uten hele eller deler av inntekten i 10 uker, uten at man har planlagt dette i god tid på forhånd. Dette er også problematisk for barna som da får en dårligere omsorgsløsning og for bedriftene som ofte har ordnet vikarer i permisjonstiden.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldrene ved fravær fra arbeidet på grunn av fødsel/adopsjon og omsorg for små barn. Foreldrepengeordningen skal sikre at foreldrene kan være hjemme med barnet den første tiden. Stønadsperioden skal som hovedregel tas ut sammenhengende og kan utsettes bare på bestemte vilkår.

Vilkårene for utsettelse av foreldrepengeuttak gir et kontrollbehov som må ivaretas av NAV, for å sikre at vilkårene for å få foreldrepenger er oppfylt.

Jeg har mottatt flere henvendelser fra fedre som ikke har fått tatt ut foreldrepenger fordi de har søkt om utsettelse for sent. Målet er at alle fedre som har rett til det, skal få mulighet til å ta ut foreldrepenger. Departementet har derfor tett kontakt med NAV, og samarbeider om å vurdere endringer i rutiner og informasjonsstrategier overfor foreldrene. Blant annet har NAV utarbeidet nye søknadsskjemaer og rutiner for å gjøre det enklere for foreldrene å fylle ut riktige skjemaer til riktig tid. Far får nå også tilsendt et eget informasjonsbrev. Departementet legger for øvrig til grunn at NAV anser det som en søknad om utsettelse dersom det framgår av informasjonen foreldrene har gitt NAV at det planlagte foreldrepengeuttaket i realiteten innebærer en utsettelse av foreldrepenger. Jeg følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere nye tiltak dersom det er behov for det.

Jeg kan også nevne at departementet for tiden vurderer foreldrepengeregelverket med sikte på mulige forenklinger/forbedringer. Som et ledd i dette arbeidet vil vi også vurdere om dagens vilkår for utsettelse er hensiktsmessige.