Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1794 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 22.08.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 30.08.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når vil regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget med sikte på å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Begrunnelse

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006. Norge undertegnet sammen med 80 andre land og EU 30.mars 2007. Per i dag har 149 land pluss EU undertegnet og 62 land har ratifisert.
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at de alminnelige menneskerettigheter skal gjelde også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De som ratifiserer konvensjonen, påtar seg ” å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon”. Venstre mener dette er viktige og nødvendige grep for å sikre alle i Norge like muligheter.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Som jeg tidligere har informert Stortinget om er det en forutsetning for å ratifisere internasjonale konvensjoner at norsk rett og nasjonale ordninger er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.

Allerede da Norge signerte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2007 var regjeringen kjent med at vergemålslovgivningen var i strid med konvensjonens bestemmelse om rettslig handleevne (artikkel 12) og måtte endres før en eventuell ratifisering av konvensjonen.

Regjeringen ved Justisdepartementet startet arbeidet med ny vergemålslovgivning i 2001, da vergemålsutvalget ble oppnevnt. Bakgrunnen for dette lovarbeidet var et behov for å bringe eksisterende lovgivning i samsvar med den politiske utviklingen på området. Ferdigstillelsen av FN-konvensjonen i 2006 og signeringen i 2007 ga samtidig anledning til å sikre at utformingen av den nye vergemålslovgivningen er i tråd med konvensjonens bestemmelser om rettslig handleevne.

Ny vergemålslov ble vedtatt av Stortinget i 2010. Loven er i samsvar med artikkel 12 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den nye vergemålsloven er imidlertid ikke iverksatt, og trer først i kraft fra den tid Kongen bestemmer. I statsbudsjettet for 2011 er det satt av penger til Justisdepartementets arbeid med å forberede den omorganiseringen av vergemålsmyndigheten som er nødvendig for at vergemålsloven skal kunne iverksettes. Når loven er iverksatt vil dette muliggjøre en ratifisering av FN-konvensjonen.