Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1795 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 22.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Forskrift om kjøretøyverksteder krever at teknisk leder ved godkjent kjøretøyverksted skal ha fagbrev, og dette gjelder fra 1. januar 2014. Tidligere kunne man søke om teknisk ansvar etter 10 år i faget uten fagbrev.
Mener statsråden at det er riktig å innføre et regelverk med tilbakevirkende kraft, slik at folk med 40 år i faget må tilbake til skolebenken for å beholde jobben?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kravene til godkjenning og drift av kjøretøyverksteder er nærmere regulert i forskrift 13. mai 2009 nr. 589 om kjøretøyverksteder. Etter forskriftens bestemmelser er det kun for teknisk leder og eventuell stedfortreder at det stilles formelle krav til kompetanse ved godkjenning av kjøretøyverksted. For øvrige tilsatte i virksomheten gjelder ikke et slikt krav. Fagbrevkravet til teknisk leder, som er den som skal lede og føre tilsyn med reparasjoner utført av øvrig personell, er en viktig garanti for at arbeidet gjøres fagmessig. Kravet har således en trafikksikkerhetsmessig begrunnelse. Teknisk leder er i tillegg den som skal representerer virksomheten utad.

Godkjenning av verksted er betinget av at virksomheten har en teknisk leder og – som hovedregel – også en stedfortreder som tilfredsstiller kravene til utdannelse (fagbrevkompetanse eller tilsvarende) og relevant praksis. Kravet om fagbrev for teknisk leder ble innført i 2004, og er således ikke nytt. Frem til den nye forskriften trådte i kraft 1. juli 2009 var likevel ordningen slik at virksomheter med tekniske ledere godkjent før juni 2004 ikke måtte oppfylle kravet om teknisk leder med fagbrevkompetanse.

Ordningen etter at den nye forskriftens trådte i kraft 1. juli 2009 er at alle kjøretøy- verksteder må ha teknisk leder og evt. stedfortreder som oppfyller kravet til fagbrevkompetanse. Dette gjelder uavhengig av når virksomheten er blitt godkjent. Hensikten med dette er å sikre dokumentasjon for at alle verkstedene i drift har tekniske ledere som minst oppfyller nivået fastsatt gjennom fagbrevet. Det er også viktig å ivareta hensynet til likebehandling og like konkurransevilkår.

I forskriften som ble gjort gjeldende fra 1. juli 2009 ble kjøretøyverkstedene med tekniske ledere uten fagbrevkompetanse gitt en overgangsperiode på 2 år frem til 1. juli 2011 med å tilpasse seg de skjerpete kompetansekravene. Overgangsperioden er etter initiativ fra Samferdselsdepartementet utvidet slik at virksomhetene dette gjelder først må oppfylle de skjerpete kravene 1. januar 2014. Bakgrunnen for at overgangsperioden ble utvidet var bl.a. at det fra bransjehold ble påpekt at en overgangsperiode på to år var for kort til at virksomhetene kunne få innrettet seg etter de nye reglene. Norges bilbransjeforbund har imidlertid sagt seg enig i prinsippet om at kravet til fagbrevkompetanse hos teknisk leder gjøres gjeldende for alle virksomheter uavhengig av om de er godkjent før eller etter 2004.

Det må også understrekes at det ikke er nødvendigvis slik at man må tilbake på skolebenken for å oppfylle fagbrevkravet – det fins flere veier for å oppfylle kravet. Bl.a. vil bestått realkompetansevurdering utført av Fylkeskommunen, basert på læreplanen i faget, oppfylle fagbrevkravet. Fagbrevkravet kan også oppfylles ved annen relevant utdanning, dersom regionvegkontoret finner denne likeverdig (eksempelvis utdannelse i utlandet).

Hensynet bak de skjerpete kompetansekravene er altså å sikre fagmessig gode reparasjoner for på denne måten å ivareta hensynet til trafikksikkerheten. Dette hensyn må etter mitt syn veie tyngre enn den ulempen enkelte opplever ved at de rammes av skjerpete krav. Dette, sammen med det forholdet at det fins alternative måter å oppfylle fagbrevkravet på og at overgangsperioden er forlenget til 1. januar 2014, gjør at jeg finner de skjerpede kravene både rimelige og overkommelige. Jeg kan derfor ikke se at regelendringen rammes av forbudet mot å gi regler tilbakevirkende kraft.