Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1796 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 22.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen har innført krav om periodisk etterutdanning av yrkessjåfører hvert femte år. Transportselskapet Askeladden har søkt om å bli godkjent som lærested for å drive denne etterutdanningen i egen regi, og fått avslag fra Statens vegvesen region Øst grunnet noe som tilsynelatende fremstår som bagatellmessige forhold. Samtidig opplever selskapet sterk konkurranse fra utenlandske aktører.
Er statsråden prinsipiell motstander av at norske bedrifter skal få drive denne typen opplæring i egen regi?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet EU-direktiv 2003/59/EF om nye utdanningskrav for yrkessjåfører i Innst. S.nr.140 (2006-2007), gikk FrP inn for komprimert variant slik at sjåførene og transportselskapene ikke skulle bli påført unødvendig høye kostnader sammenlignet med utenlandske konkurrenter. Regjeringspartiene Ap, SV og Sp gikk derimot inn for en opplæringsmodell som har ytterligere forverret rekruttering til bransjen. Nettopp derfor burde man i det minste kunne vise litt fleksibilitet i behandling av enkeltsaker fra selskaper som ønsker å drive opplæring i egen regi. Jeg vil forøvrig vise til mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:452 (2010-2011) om kostnadene ved etterutdanning av yrkessjåførene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Min klare holdning er at norske bedrifter skal få drive etterutdanning av yrkessjåfører i egen regi og det er også dette Statens vegvesen legger opp til. Det forutsettes imidlertid at bedriftene som ønsker å bli godkjent som lærested blir godkjent i henhold til reglene i yrkessjåførforskriften.

Det henvises til at transportselskapet Askeladden har søkt om å bli godkjent som lærested, men fått avslag av Statens vegvesen Region øst. Representanten Hoksrud vurderer begrunnelsen for avslaget til å være bagatellmessig.

Jeg er kjent med at transportselskapet Askeladden har påklaget vedtaket fra Statens vegvesen, Region øst. Klagen vil nå bli oversendt Vegdirektoratet for videre behandling og jeg kan derfor ikke kommentere denne aktuelle saken.

Jeg vil imidlertid på generelt grunnlag gi følgende kommentar:

Yrkessjåførdirektivets hensikt er å bedre trafikksikkerheten, sikre at sjåførene har de nødvendige kvalifikasjonene til å utøve person- eller godstransport i yrkesmessig sammenheng, samt fremme rekruttering og sikre omdømmet til sjåføryrket.

Når det gjelder grunnutdanningen er det etter yrkessjåførforskriften mulig å ta en komprimert utdannelse på 140 timer eller full grunnutdanning på 280 timer. Den komprimerte utdannelsen gir begrensede rettigheter for sjåfører i alderen 18 til 23 år, slik at disse sjåførene gis en gradvis utvidelse av sin rett til å føre de tyngste kjøretøyene i yrkessammenheng. Denne gradvise tilgangen til å føre stadig tyngre kjøretøy er begrunnet med at erfaring og modenhet gir økt trafikksikkerhet.

Etterutdanningen, som er tema for den konkrete saken om transportselskapet Askeladden, er på 35 timer hvert femte år. Kvalitetskrav til lærestedet er viktig, blant annet fordi godkjenning av en norsk bedrift som lærested innebærer at bedriften også kan tilby etterutdanning for andre bedrifters sjåfører. Det er lærestedenes ansvar at sjåførene har de nødvendige kvalifikasjonene til å utøve person- eller godstransport i yrkesmessig sammenheng. Statens vegvesen skal gjennom godkjenningen bl.a. sikre en tilfredsstillende kvalitet med hensyn til etterutdanningens innhold og pedagogiske nivå. Jeg ser det som avgjørende å opprettholde en tilfredsstillende kvalitetsmessig standard på lærestedene.