Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1797 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 22.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): For Eksportfinans er det nå oppstått en situasjon som reiser tvil om deres fremtidige evne til å bidra med tilstrekkelig finansiering i større eksportkontrakter etter 31.12.2011, når eksisterende dispensasjon fra EU-direktivet om risikovekting utløper.
Hva vil statsråden gjøre for at en varig løsning er på plass innen 1.01.2012, slik at norsk industri ikke blir taperen i konkurranse om større eksportkontrakter?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Eksportfinans ASA er en norsk finansinstitusjon som yter lån til norske eksportbedrifter og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. I tillegg til å yte lån på kommersielle vilkår, forvalter Eksportfinans den såkalte 108-ordningen. Dette er en statlig ordning for gunstige fastrentelån til bl.a. utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer som kan gis under visse, internasjonalt standardiserte vilkår (lignende ordninger finnes i de fleste OECD-land).

Som følge av erfaringene fra den internasjonale finanskrisen strammer EU til i store deler av finansmarkedsreguleringen, herunder EUs kapitalkravsdirektiv. Dette direktivet er inntatt i EØS-avtalen og tilsvarende bestemmelser gjelder derfor også for Norge. En av innstrammingene i kapitaldekningsregelverket, som Finansdepartementet har gjennomført ved endring i forskriften om store engasjementer, går ut på at den øvre grensen for engasjementer med andre finansinstitusjoner (herunder banker) skal beregnes på samme måte som engasjementer med de fleste andre motparter. Dette er begrunnet med at risikoen forbundet med engasjementer med banker kan være den samme som med andre motparter, og et ønske om å styrke finansinstitusjonenes soliditet.

Eksportfinans er en kredittinstitusjon og tar som andre kredittinstitusjoner risiko. Eksportfinans skal etter reglene om kapitaldekning være kapitalisert slik at institusjonen kan bære den risikoen den tar på seg. Kapitalkrav knyttet til utlån skal reflektere risiko. Norske myndigheter legger generelt vekt på kapitalkrav og på at lik risiko skal reguleres likt uavhengig av institusjon.

Det nye regelverket fører først og fremst til strengere krav for Eksportfinans’ utlån som garanteres av banker. Eksportfinans’ utlån som garanteres av GIEK berøres ikke av regelendringene. Ved årsskiftet 2010/2011 fastsatte Finansdepartementet en overgangsregel for Eksportfinans slik at selskapet kan benytte reglene om store engasjementer slik de gjaldt per 15. desember 2010 fram til 31. desember 2011.

Det arbeides nå for å finne en løsning som best mulig ivaretar at de særlige formålene med virksomheten til Eksportfinans kan føres videre. Dette skjer i samarbeid mellom Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.