Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1800 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 05.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til brev fra undertegnede til statsråden datert 5.7.11. Den 22.7. ble direktøren i Sykehus Innlandet intervjuet på NRK Hedmark og Oppland og sa da at saken var å anse for avsluttet. Jeg kan ikke se å ha fått svar på mitt brev til statsråden og anser ikke saken som avsluttet.
Er statsråden fornøyd med måten saken er behandlet på, og anser også hun den for avsluttet og ferdig behandlet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Brev fra Høyres stortingsgruppe ved stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen av 5. juli 2011 ble besvart i brev av 15. juli 2011 og undertegnet av statssekretær Tone Toften. Brevet følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Vedr. kodepraksis ved Sykehuset Innlandet

Jeg viser til brev av 05.07.11 til statsråd Strøm-Erichsen fra Høyres stortingsgruppe ved stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen vedr. kodepraksis ved Sykehuset Innlandet. Jeg viser også til statsrådens svar av 19.05.11 på Dokument nr. 15:1363 (2010-2011) .

Helsedirektoratet ba allerede høsten 2010 avregningsutvalget om å vurdere kodingen av såkalte multitraumepasienter ved Sykehuset Innlandet HF. Avregningsutvalget er et rådgivende medisinsk utvalg som bistår Helsedirektoratet i medisinskfaglige spørsmål knyttet til registrering og kvalitetskontroll av medisinske data ved somatiske sykehus. Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag. Avregningsutvalget har i brev til Helsedirektoratet av 24.06.11 kommet med sin anbefaling. Utvalgets gjennomgang av saken har avdekket feilkoding av et mindre antall skadepasienter ved Sykehuset Innlandet. Utvalget vurderer at det ikke har vært medisinskfaglig grunnlag for å klassifisere disse pasientenes tilstand som alvorlige skader (multitraumer) . Helse Sør-Øst har således mottatt større utbetalinger gjennom Innsatsstyrt finansiering enn berettiget. Utvalgets anbefaling vil være en viktig premiss når direktoratet skal gi Helse- og omsorgsdepartementet sin tilrådning om endelig ISF-avregning for 2010. Endelig avregning for 2010 er i løpet av høsten 2011. Avregningsutvalget skal i forkant av dette også vurdere kodingen av multitraumepasienter ved landets øvrige helseforetak.

Styret i Helse Innlandet HF er oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF. Statsråden har tidligere gitt føringer angående styrets ansvar for at regionale helseforetak har god intern kontroll, og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Statsråden har også i foretaksmøtene til regionale helseforetak stilt krav om at regionale helseforetak har nødvendig ledelsesmessig oppmerksomhet knyttet til kvaliteten på den medisinske kodingen, og at det påses at nasjonale retningslinjer for medisinsk koding følges opp i virksomhetene. Inntrykket er at korrekt medisinsk koding har fått større oppmerksomhet i helseforetakene, og at kodekvalitet i større grad enn tidligere blir kontrollert i egen regi eller på oppdrag fra helseforetakene.

Det er viktig at det er en enhetlig og god kodepraksis nasjonalt. Disse kodene danner ikke bare grunnlag for innsatsstyrt finansiering, men også for forskning, statistikk og styringsinformasjon. Allerede i årets kodeveiledning og utgave av kodeverket er det tydeliggjort hvordan koding av multitraume skal foretas korrekt.

Departementet vil be Helse Sør-Øst om en orientering om deres videre håndtering av saken.

Med vennlig hilsen

Tone Toften