Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1804 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Nok en gang har vi sett en tragisk ulykke på E16. Dette er en strekning med stor trafikk som oppleves som utrygg. Det er behov for betydelig fornyelse av veien. På samme strekning er det en jernbane hvor traseen i det vesentlige er 130 år gammel. Også her er det behov for fornyelse, spesielt siden det utredes høyhastighetsbane på strekningen.
Vil statsråden ta initiativ til en konseptvalgutredning for å få starte arbeidet med å få en trygg E16 og moderne jernbane mellom Bergen og Voss?

Begrunnelse

Det er viktig å se den store sammenhengen i infrastrukturprosjekter. For å realisere effektivitetsgevinster bør vi samordne utbygging av vei og jernbane mellom Voss og Bergen. Dersom man sørger for et godt samarbeid mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket, vil jernbanen kunne sidestilles med vei på denne strekningen. Geografien her tilsier at man planmessig blir avhengig av mange nye tunneler. Da vil det være vesentlige stordriftsfordeler å hente ved for eksempel både å bygge ut en smal firefeltsvei på E16 samtidig som man oppgraderer jernbanetraseen.Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er enig i at det er viktig å se utviklingen av jernbanen og riksvegen i korridoren Bergen – Voss i sammenheng. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om en nærmere vurdering. En forstudie er igangsatt for å avklare felles utfordringer og muligheter, blant annet for utvikling av felles sikkerhetsløsninger og for samarbeids- løsninger både mht. utforming av infrastruktur og i en anleggsfase.

Når jeg har fått etatenes vurdering av dette, vil jeg ta stilling til behovet for en konseptvalg- utredning mellom Bergen og Voss.