Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1805 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 01.09.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hva vil statsråden gjøre for å kvalitetssikre at eksamen på medisinstudiet på Universitetet i Tromsø avvikles på en forsvarlig måte som ivaretar både hensynet til kvalitet på oppgavesettet og hensynet til studentenes rettssikkerhet?

Begrunnelse

Jeg har blitt gjort kjent med en klage en gruppe studenter på fjerde året av medisinstudiet (kull 07) på Universitetet i Tromsø har presentert for fakultetsledelsen på medisinsk fakultet på Universitetet i Tromsø. Klagen gjelder gjennomføringen og sensureringen av eksamen på fjerde året på medisinstudiet, en eksamen som tilsvarer 60 studiepoeng. I klagen påpekes det en rekke forhold knyttet til innholdet av eksamenssettet samt sensureringen som kan virke merkelige på en utenforstående.
I studentenes klage på gjennomføringen av ordinær eksamen våren 2011 står det:

"Sensorveiledningen oppleves som hovedårsaken til årets høye strykprosent. Det er flere grunner til dette. Den er ikke utformet i henhold til sensorveiledninger ved tidligere eksamener på MED-400, som studentene har brukt til å forberede seg til årets eksamen. Den er heller ikke i henhold til den informasjon som er gitt studentene på forhånd av eksamen, da studentene ble informert om at hver individuelle oppgave ble vurdert til ett poeng hvis studenten oppnår 60 % av optimal besvarelse. I tillegg står minimumssvaret i noen tilfeller ikke i sammenheng med hva som er angitt i oppgaveteksten, eller det som er vektlagt gjennom årets undervisning."

I eksamenskommisjonenens svar på studentenes klage heter det:

" Vi er helt enige med studentene i at informasjonen før eksamen bør revurderes og klargjøres slik at både studenter og kommisjonen har klare regler å forholde seg til. (osv) Konklusjon: Eksamenskommisjonen har gått nøye gjennom klagen fra MK07 og finner ikke at det er begått formelle feil som gir grunn til å endre sensurvedtaket for ordinær eksamen MED-400 våren 2011".

Jeg er også gjort kjent med at studentene har fremsatt en klage på kontinuasjonseksamen som ble gitt i august 2011.
Jeg har full forståelse for at eksamensoppgavene på medisinstudiet må holde et høyt faglig nivå og at studentene må være forberedt på at innhold i oppgavesettene kan forandres fra et år til det neste. Likefullt har studentene krav på god informasjon i forkant om hvilke kriterier som legges til grunn for bedømmelsen av besvarelsene.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1805 fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker om kvalitetssikring av eksamensrutiner ved Universitetet i Tromsø.

Utdanningsinstitusjonene har et lovpålagt ansvar for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Det tilligger styret å gi bestemmelser om det faglige innholdet i studiene, om vurderingsformer og eksamensavvikling. Institusjonene skal videre ha et tilfredsstillende internsystem for kvalitetssikring. Gode rutiner knyttet til håndtering av eksamen, sensur og klagebehandling vil være en del av kvalitetssikringsarbeidet ved en institusjon.

Representanten Aspaker tar utgangspunkt i avviklingen av en eksamen for fjerdeårs medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø våren 2011. Som det fremgår av representantens begrunnelse, har studentene klaget over formelle feil ved eksamen. Denne klagen er nå oversendt til universitetets klagenemnd som i løpet av kort tid vil vurdere om det er gjort formelle feil som kan ha hatt betydning for eksamenskandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Jeg er kjent med at det helsevitenskapelige fakultetet også vil gjennomføre en evaluering av eksamensavviklingen i denne saken med sikte på å avdekke eventuelle forbedringspunkter.

Universiteter og høyskoler har stor grad av faglig og administrativ frihet. Kunnskapsdepartementet har ikke myndighet til å gripe inn i institusjonenes faglige vurderinger i enkeltsaker. Vårt ansvar er å se til at regelverket etterleves. Så langt jeg kan se, har Universitetet i Tromsø opptrådt i samsvar med gjeldende regler.