Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1806 (2010-2011)
Innlevert: 19.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Stadig flere norske borgere ser ut til å velge å benytte surrogatmødre i utlandet. Statsråden har overfor Stortinget gitt uttrykk for at det er behov for å vurdere nærmere lovregulering av surrogatiområdet. Sps parlamentariske leder etterlyser en innstramming av lovverket.
Vil regjeringen fremme forslag om ny lovgivning som også forbyr kjøp av surrogatitjenester i utlandet?

Begrunnelse

Det er tverrpolitisk enighet som at surrogati ikke bør tillates i Norge og at det heller ikke skal legges til rette for å hente surrogatbarn fra utlandet. Likevel benytter norske borgere seg av surrogatmødre i andre land, noe som reisen en rekke etiske og juridiske spørsmål så vel for barnet som for moren. Statsråden har vært prisverdig klar i sine synspunkter på surrogatiindustrien. Spørsmål rundt praksis og lovverk dukker imidlertid opp i offentligheten stadig oftere. Et dilemma er særlig hvordan man skal forholde seg til konsekvensene av at norsk lovgivning omgås ved at surrogatmødre i utlandet benyttes, noe også Sps parlamentariske leder peker på.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg har igangsatt en utredning om bruk av surrogati i utlandet. Regjeringen er opptatt av at alle sider ved surrogati belyses, herunder de menneskerettslige og etiske sidene. Vurderinger av behovet for eventuelle endringer – inkludert innstramminger – vil være en naturlig del av den helhetlige gjennomgangen av hele sakskomplekset. Utredningen vil ta utgangspunkt i NOU 2009: 5 om farskap og annen morskap, og også omfatte en vurdering av de problemstillinger som er framkommet og synliggjort i den offentlige debatten i den senere tid. Jeg legger til at jeg avholdt et ekspertmøte om surrogati i juni hvor jeg fikk gode innspill som jeg vil ta med meg i det videre arbeidet. Jeg tar sikte på å sende saken på alminnelig offentlig høring i løpet av høstsesjonen, og Prop L vil kunne fremmes til våren.

Ettersom det ikke er lagt til rette for surrogati i Norge, har heller ikke gjeldende lovverk bestemmelser som er spesielt utformet for å regulere hvordan foreldreskap etableres etter bruk av surrogatmor i utlandet. Dette innebærer at de generelle reglene i barneloven og adopsjonsloven gjelder. Departementet vil i samråd med de aktuelle etater avklare hvordan saker knyttet til bruk av surrogatmor skal behandles, herunder de saker som er blitt gjenstand for retting i folkeregisteret. Jeg ønsker å legge til rette for at barna som allerede er kommet til Norge etter bruk av surrogatmor i utlandet, kan sikres juridisk.