Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1808 (2010-2011)
Innlevert: 22.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 05.09.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Ifølge Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselsettingstall har antallet sysselsatte mellom 15 og 74 år i kategorien ”Privat sektor og offentlige foretak” økt fra 1 617 710 i 2005 til 1 762 353 i 2010.
Hvor mye av denne økningen har skjedd i privateide bedrifter, og hvor mye av økningen er skjedd i offentlige foretak?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Statistisk sentralbyrå (SSB)skiller ikke mellom privateide bedrifter og offentlige foretak i den statistikken som spørsmålet henviser til. Det er derfor ikke mulig å besvare spørsmålet basert på offentliggjort statistikk.

Statistisk sentralbyrå har imidlertid utlevert tall for årene 2004 og 2009 basert på samme statistikk, der man har skilt ut kategorien ”Statlig eide foretak m.v.” fra ”Privat sektor og offentlige foretak”. ”Statlig eide foretak m.v.” omfatter ikke kommunalt eide og fylkeskommunalt eide foretak. Sysselsettingen i ”Privat sektor og offentlige foretak” var 1 582 768 personer i 2004 og 1 756 690 i 2009. Av disse var 87 254 personer sysselsatt i ”Statlig eide foretak m.v.” i 2004 og 91 068 personer i 2009.

Statistisk sentralbyrå produserer fra og med 2009 en sysselsettingsstatistikk etter sektor med grunnlag i registerbasert sysselsettingstall. Denne statistikken er imidlertid ikke direkte sammenlignbar med den statistikken som spørsmålet henviser til da antallet sysselsatte er utvidet til også å omfatte ikke-bosatte personer. Statistikken finnes i Statistikkbanken til SSB og er beskrevet nærmere der. Tallene fra Statistikkbanken er gjengitt i tabellen under.

Sysselsatte i hovedarbeidsforhold, etter sektor. Personer 15 år eller eldre, bosatte og ikke-bosatte

2009 2010

I alt 2 581 634 2 596 780

Offentlig sektor 884 067 895 189

Offentlig forvaltning 745 426 759 939

Stats- og trygdeforvaltningen 264 983 269 287

Fylkeskommuner 43 586 44 300

Kommuner 436 857 446 352

Offentlig sektor unntatt forvaltningen 138 641 135 250

Statlig eide foretak/forretningsdrift 91 940 88 283

Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift 46 701 46 967

Privat sektor 1 697 567 1 701 591

Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk.