Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1809 (2010-2011)
Innlevert: 22.08.2011
Sendt: 23.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Olje- og energiministeren sier til Dagens Næringsliv 17.08.11 at oljealderen langt fra er over, noe undertegnede er enig i. Samtidig sier statsråden at vi bare ser slutten på begynnelsen. Dette er langt mer offensivt enn det som har vært ODs vurdering så langt.
Betyr statsrådens uttalelse til DN at ODs ressursestimat vil bli betydelig endret?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Min uttalelse i Dagens Næringsliv 17.08.11 om at oljealderen langt fra er over er fullt ut i samsvar med dagens ressursestimater.

I henhold til Oljedirektoratets ressursestimat har vi produsert i overkant av 40 pst. av de forventede utvinnbare ressursene på norsk sokkel. Eventuelle petroleumsressurser i havområdet rundt Jan Mayen og i de nye områdene i Barentshavet, inngår ikke i ODs ressursestimat fordi områdene ikke har vært undersøkt og kartlagt for petroleumsressurser. Petroleumsressurser i disse områdene vil derfor komme i tillegg. Som kjent startet OD i sommer innsamling av seismiske data utenfor Jan Mayen og i nye områder i Barentshavet sør som ledd i en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet. Oljedirektoratets ressursestimat gir dermed belegg for å hevde at oljealderen langt fra er over. Vi har ennå ikke produsert halvparten av det som Oljedirektoratet forventer er utvinnbart.

Det er heftet usikkerhet til alle estimater. De totale utvinnbare ressursene er anslått med 80 pst. sannsynlighet til å ligge innenfor et usikkerhetsspenn på mellom 10 og 16 milliarder Sm3 oljeekvivalenter, med 13 mrd. som forventningsverdi.

Dette forteller meg at mulighetene på norsk sokkel kan være meget store. Denne oppsiden er det viktig å søke. De faktiske forholdene knyttet til tilstedeværelsen av petroleum er ikke mulig å påvirke men ved å legge til rette for en best mulig utforsking og ressursforvaltning på norsk sokkel kan potensialet på norsk sokkel realiseres. I Stortingsmelding 28 (2010-2011), ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”, presenteres en plan for hvordan dette kan gjøres. Jeg har et generasjonsperspektiv på norsk petroleumsindustri.