Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1821 (2010-2011)
Innlevert: 24.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 05.09.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvor langt er man kommet i prosessen med evaluering av regelverket for statsborgerskap, og hvilke endringer i dagens regelverk vil regjeringen foreslå på bakgrunn av evalueringsrapporten?

Begrunnelse

Det vises til spørsmålene Dokument nr. 15:1566 (2009-2010) og Dokument nr. 15:297 (2010-2011) samt statsrådens svar på disse.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Stortingsrepresentant Vaksdal har i begrunnelsen for sitt spørsmål vist til to tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse fra ham, hvor jeg har nevnt at statsborgerregelverket på oppdrag fra departementet var gjenstand for en evaluering, og at rapporten ble ferdig i desember 2010. Rapporten ”Rettigheter og tilhørighet – Evaluering av statsborgerregelverket” ble da offentliggjort.

Rapporten inneholder en gjennomgang av enkelte sider ved dagens regelverk og hvordan dette bidrar til å oppfylle formålene om integrering og større grad av samfunnsdeltakelse, samt hvilke utfordringer man står overfor.

Vurderingen av på hvilken måte rapporten skal følges opp er en pågående prosess i departementet. Som ledd i denne prosessen avholdt departementet i mai 2011 et seminar om evalueringen, hvor funnene fra rapporten ble lagt frem. Det var innlegg og debatt fra et panel bestående av fagpersoner fra Norge og Danmark.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om integrering i løpet av 2012. Stortingsmeldingen vil kunne omtale problemstillinger med betydning for utviklingen av reglene på statsborgerfeltet.

På denne bakgrunn vil jeg understreke at dette er et pågående arbeid, med til dels store og viktige spørsmål. Eventuelle forslag til lovendringer vil fremlegges Stortinget på vanlig måte.