Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1824 (2010-2011)
Innlevert: 24.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 02.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): SVV-vest har i juni 2011 sendt KVU om ferjefri E39 fra Aksdal til Bergen på høring med anbefaling om to konsept; >Midtre linje via Tysnes/Reksteren og Indre linje via Fusa. Midtre linje oppfyller måloppnåelse og kravoppnåelse for prosjektet best. Regional virkning er best og Austevoll kan kobles til dette konseptet med bru til Reksteren.
Vil statsråden sørge for at bru til Austevoll blir lagt inn som en egen variant av midtre linje i det videre arbeidet med å bygge ferjefri E39 mellom Stord og Bergen?

Begrunnelse

Jeg tillater meg å vise til beskrivelse av midtre trase inkludert ny bru fra Austevoll til Reksteren fremlagt 15.3.2011 og utarbeidet av Svein Halleraker, Stord. En kopi sendes i ordinær post til statsråden. Beskrivelsen peker på at flytebru over Bjørnefjorden kan baseres på kjent teknologi fra offshoreaktivitet. Beskrivelsen peker videre på at når brutilknytning til Austevoll vil samlet midtre trase avløse i alt 5 ferjesamband. Den regionale virkningen som er best med midtre trase vil bli forsterket når Austevoll inkluderes i prosjektet. Jeg håper derfor statsråden vil sørge for at det videre arbeidet mot endelig løsning når det gjelder valg av ferjefri løsning Stord- Bergen vil omfatte videreutvikling av det konseptet som gir kortest kjøretid, egner seg best for etappevis løsning og som har best regional effekt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at Austevoll kan knyttes til Midtre konsept med bru til Reksteren. Denne forbindelsen er imidlertid ikke med som en forutsetning for Midtre konsept i konseptvalg- utredningen for E39 Aksdal – Bergen, hverken trafikalt eller kostnadsmessig.

Konseptvalgutredningen er nå sendt på høring og til ekstern kvalitetssikring - KS1. Jeg regner med at argumentene for en slik tilknytning til Austevoll kommer tydelig fram i høringen. Regjeringen vil tidlig i 2012 behandle KVU-rapporten, høringsuttalelsene og KS1-rapporten med sikte på å fastlegge rammer for videre planlegging. Det vil derfor ikke være riktig nå å fastlegge hvordan Austevolls framtidige tilknytning til E39 skal være dersom Midtre konsept legges til grunn.