Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1826 (2010-2011)
Innlevert: 24.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 02.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mener statsråden flomskadene bør få følger for målet om antall reisende på Bratsbergbanen?

Begrunnelse

Da det ble vedtatt at staten fortsatt skulle bruke midler til å drive Bratsbergbanen videre var en av forutsetningene at det ble lagt frem en strategi for å øke passasjertallet til 100 000 per år. Flomskadene på strekningen vil trolig ta måneder og utbedre noe som kan få følger også for muligheten til å nå passasjermålet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Staten v/Samferdselsdepartementet har, som en prøveordning, overtatt ansvaret for kjøp av persontransporttjenester med lokaltoget på Bratsbergbanen fra Telemark fylkeskommune i en tidsavgrenset periode på 4 år. Ansvarsoverføringen gjelder fra ruteterminskiftet i desember 2010 til ruteterminskiftet i desember 2014 med et statlig tilskuddsbeløp begrenset oppad til 16 mill. kr per år.

Dersom det ikke oppnås 100.000 årlig reisende innen frist for søknad om ruteleier i april 2014, legges togtilbudet ned eller Telemark fylkeskommune overtar på nytt tilskuddsansvaret for lokaltoget på Bratsbergbanen. Dersom det er over 100.000 reisende skal det innledes drøftinger med Samferdselsdepartementet om hvem som skal sitte med tilskuddsansvaret ved ruteterminskiftet i desember 2014.

Dette forutsetter at det foreligger sikre og verifiserte data som gir et korrekt bilde av trafikkmengden på Bratsbergbanen og at ikke betydelige driftsforstyrrelser har påvirket tallene. Alt gjøres nå for å sette i stand stasjonsanlegget på Notodden etter de store flomskadene, men det vil ta lang tid før banen igjen kan åpnes for normal trafikk.

Det vil trolig kunne gjøre det vanskeligere å nå målet om 100 000 passasjerer per år i 2014. Dette er noe som vil bli lagt vekt på i vurderingen av fortsatt drift av Bratsberg- banen etter desember 2014. Vi har imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag nå for å trekke konklusjoner om og i så fall hvordan målet bør endres.