Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1829 (2010-2011)
Innlevert: 25.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 05.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Kan statsråden garantere at ikkje det vert gjort endringar i akutt- og fødetilbodet ved dei 4 sjukehusa i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Sunnmørsposten melder 24.08. at det nye helse Møre og Romsdal skal spare nye 100 mill. kroner. Etter ein lang kamp for lokalsjukehusa sine viktigaste funksjonar trudde mange at det no ville vere ro rundt desse grunnleggande velferdstenestene. No ser det likevel ut som om akutt og fødetilbod på nytt er trua. Underfinansieringa av helseforetaka pressar fram dette, eg regnar ikkje med at statsråden endrar politikk og dermed aukar rammene til helseforetaka. Det hadde vore det mest fornuftige, men statsråden bør sende sterke styringssignal der det vert gitt uttrykk for at det ikkje er akseptabelt med kutt i viktige lokalsjukehusfunksjonar.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fra protokollen til foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF 8. juni i år framgår bl.a. følgende:

”Foretaksmøtet la til grunn at Helse Midt-Norge RHF på vanlig måte gir det nyopprettede Helse Møre og Romsdal HF oppdrag med å utarbeide en helhetlig plan for utviklingen av sykehusene i det nye helseforetaket. Dette inkluderer samarbeid mellom sykehusene i det nye helseforetaket – og deretter en utviklingsplan for bygningsmassen, basert på føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norges eget strategiarbeid. Det tas sikte på at en slik plan bør foreligge i løpet av et års tid”.

”Foretaksmøtet viste til at Nasjonal helse- og omsorgsplan slår fast at det skal være nærhet til akutt- og fødetilbud. Denne nærheten kan oppnås enten ved føde- og akutt-tilbud ved begge sykehusene i Nordmøre og Romsdal, eller ved ett felles sykehus plassert mellom de nåværende sykehusene, men med tilstrekkelig nærhet til begge byer. Utviklingsplanen for bygningsmassen bør derfor inneholde disse to alternativene.”

Helse Midt-Norge RHF opplyser at Helse Møre og Romsdal er i gang med å lage en helhetlig plan for utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet og sykehusene i fylket. Helse Midt-Norge RHF uttrykker tillit til at styret for Helse Møre og Romsdal HF og administrasjonen vil utføre dette på beste måte - også med tanke på akutt- og fødetilbud. Selv i en krevende økonomisk situasjon for helseforetaket skal de nasjonale føringene følges og kvaliteten i tilbudet sikres.