Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1831 (2010-2011)
Innlevert: 26.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Besvart: 07.09.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Undertegnede har fått en henvendelse fra en bruker som trenger ny trygdebil etter at den gamle ble defekt. Vedkommende fikk i svaret på søknaden til NAV beskjed om at det normalt går 8 måneder før vedtaket er fattet, og ytterligere fire måneder for klargjøring av bil. NAV opplyser til brukeren at det er helt normal behandlingstid.
Hvorfor tar det så lang tid å fatte vedtak til en som allerede har rett på bil, og fra vedtaket er fattet til bilen kan disponeres?

Begrunnelse

Representanten Vigdis Giltun har stilt et lignende spørsmål, men da gjaldt henvendelsen planlagt fornyelse av bil etter 11-årsregelen.
Denne henvendelsen gjelder en person som ikke har planlagt å søke om ny bil, men opplever at bilen ble defekt og måtte byttes ut. Vedkommende har hatt bil i nesten 11 år.
Etter at NAV ble omorganisert, skulle saksbehandlingstiden gått ned. Vedkommende søker fikk svar fire måneder etter at søknaden var sendt om at vedtak ville bli fattet etter ytterligere 8 måneder. Samtidig ble det gitt beskjed om at det ville ta 4 måneder fra positivt vedtak er fattet til bilen er klar til bruk.
Dette blir i alt 16 måneder uten bil. Dette er tungvint for brukeren og dyrere for samfunnet ettersom vedkommende har krav på drosjepenger i perioden uten bil.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Ropstad stiller spørsmål vedrørende saksbehandlingstiden på bilområdet.

Arbeids- og velferdsetaten har omorganisert bilområdet. Tidligere ble sakene behandlet i alle fylkene, nå gjøres vedtak av 5 sentre som er under etablering. Viktige formål med omorganiseringen er å sikre lik nasjonal praksis ved skjønnsutøvelsen og å effektivisere saksbehandlingen. Omorganiseringsprosessen har krevd en del ressurser, noe som igjen har gitt en lengre saksbehandlingstid enn det som er ønskelig.

Kravene til normert tid for behandling av slike søknader er på henholdsvis 3 måneder for søknad om gruppe-1 bil og 7 måneder for gruppe-2 biler. Det er etaten selv som har satt disse kravene til saksbehandlingstid. Det er også stilt krav om såkalt ”ytre grense” for saksbehandlingen i arbeids- og velferdsetaten. Dette er henholdsvis 6 måneder for gruppe-1 saker og 12 måneder for gruppe-2 saker. Jeg er kjent med at disse saksbehandlingstidene har vært vanskelig å etterleve for bilsentrene grunnet den nevnte omorganiseringen. Klargjøringstiden for biler vil i tillegg kunne variere en del. Enkelte biler skal bygges om før de er klare til å overleveres til brukeren, og dette vil nødvendigvis kunne ta noe tid.

Saksbehandlingstidene på dette området følges tett opp – både av Arbeids- og velferdsdirektoratet og av Arbeidsdepartementet. For å undersøke om den nye organiseringen av bilområdet har gitt de ønskede effektene, gjennomfører Arbeids- og velferdsdirektoratet nå en kvalitetsundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen ventes å foreligge i løpet av høsten 2011. De foreløpige rapporteringene jeg har fått fra Arbeids- og velferdsdirektoratet tilsier at behandlingstidene nå er på vei ned i bilsentrene, og at de vil fortsette å gå ned etter hvert som bilsentrene i økende grad kommer over i en mer stabil driftssituasjon. Dersom saksbehandlingstidene likevel ikke fortsetter å gå tilstrekkelig ned, vil departementet vurdere nye tiltak.

Avslutningsvis vil jeg si at det er svært uheldig at brukere med et klart behov for bil må vente så vidt lenge før bilen er klar til utlevering. Jeg har forsikret meg om at sakene om gjenanskaffelse prioriteres i etaten, og jeg vil fortsette å følge utviklingen på dette området tett.