Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1832 (2010-2011)
Innlevert: 26.08.2011
Sendt: 29.08.2011
Besvart: 20.09.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hva er status for departementets behandling av anken på avslaget om utbygging av Kilandsfoss kraftverk, og hvordan vurderer departementet det nyopprettede selskapet Kilandsfoss AS i forhold til de krav som stilles til konsesjonærer i industrikonsesjonsloven?

Begrunnelse

I oktober 2003 fikk Arendals Fossekompani avslag på sin søknad om å bygge et vannkraftverk i Kilandsfossen i Åmli kommune i Aust Agder. Daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs begrunnet avslaget med følgende:

"Selv om prosjektet vil gitt et tilskudd av ny vannkraft, har jeg likevel lagt avgjørende vekt på hensynet til allmennhetens muligheter for utøvelse av friluftsliv og fiske, samt de betydelige padleinteressene i området. På denne bakgrunn er jeg kommet til at fordelene med bygging av Kilandsfoss kraftverk ikke overstiger ulempene."

Avslaget ble kort tid etter anket av Åmli kommune og kraftselskapet. Stortinget vedtok imidlertid i september 2008 endringer i industrikonsesjonsloven. Private kan etter dette ikke lenger eie mer enn 1/3 i nye kraftanlegg som krever konsesjon. I 2009 stiftet derfor Arendal Fossekompani et nytt selskap, Kilandsfoss AS, hvor også kommunene Åmli og Froland hver eier 1/3.
Etter det undertegnede er kjent med behandler Olje- og energidepartementet p.t. anken.
Det er viktig at ikke OED tar en forhastet avgjørelse i saken, før det er foretatt en grundig vurdering, om det nye selskapet (Kilandsfoss AS) oppfyller intensjonen til endringene i industrikonsesjonsloven. Det bør også gjøres en utredning i forhold til de "nye forslagene om avbøtende tiltak" og hva de innebærer, som var en forutsetning for det siste kommunestyrevedtaket i Froland. For ved en eventuell utbygging, bør dette legges inn som en del av konsesjonsvilkårene.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Departementet har mottatt endelig dokumentasjon om en ny selskapsstiftelse til å stå for eventuell utbygging. Froland kommune, Åmli kommune og Arendals Fossekompani (AF) har stiftet Kilandsfoss AS med formål å bygge, eie og drive Kilandsfoss kraftstasjon. I henhold til aksjonæravtalen eier hver av partene 1/3 av aksjene i selskapet. Selskapet har èn aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter og plikter. Den nærmere vurdering av om selskapet oppfyller industrikonsesjonslovens krav er en del av departementets behandling av klagesaken.

Jeg kan forsikre representanten om at i klagebehandlingen inngår alle de krav som lovverket setter for å kunne fatte endelig vedtak i saken.