Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1844 (2010-2011)
Innlevert: 29.08.2011
Sendt: 30.08.2011
Besvart: 12.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): De statlige helseforetakene setter ut en rekke oppgaver innenfor rusomsorgen ut på anbud, ofte med den konsekvens at langsiktige tidligere samarbeidspartnere får kroken på døra.
Hva er summen av de avtaler innenfor rusomsorgen som har vært gjenstand for konkurranseutsetting i regi av de statlige helseforetakene fra 2008 og frem til i dag?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Private leverandører av behandlingstjenester for rusmiddelavhengige har en viktig plass i det samlede tilbudet for denne pasientgruppen. Totalt sett utgjør den avtalebaserte kapasiteten på døgntjenester for rusmiddelavhengige om lag 60 % av den samlede døgnkapasiteten.

Som følge av rusreformen i 2004 trådte de regionale helseforetakene inn i de avtalene som fylkeskommunene frem til da hadde inngått med private behandlingsinstitusjoner for rusmiddelavhengige. Disse avtalene har ulik varighet, og ettersom de er inngått på forskjellige tidspunkter vil avtalene også løpe ut på forskjellige tidspunkter.

De regionale helseforetakene opplyser at kostnadene ved de inngåtte avtalene på rusfeltet samlet sett for 2008 var på nesten 900 mill. kroner. For 2009 var kostnadene ved de inngåtte avtalene noe over en milliard kroner og i 2010 på nesten 1100 mill. kroner. Det presiseres at dette er kostnader ved alle de avtalene som de regionale helseforetakene hadde med private aktører på rusfeltet, uavhengig av når avtalene ble inngått. I disse beløpene inngår ikke kjøp av enkeltplasser, såkalt spotkjøp.

Regjeringen er opptatt av gode, langsiktige og forutsigbare vilkår for frivillig sektor.

Derfor har jeg stilt krav om at de regionale helseforetakene ved anskaffelser tar særlig hensyn til de ideelle institusjonenes behov for nettopp forutsigbarhet og langsiktighet. Dette er viktig for institusjonene og ikke minst for brukerne. Avtalene Helse Sør-Øst RHF har med private ideelle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling går ut 30. juni 2012 og Helse Sør-Øst RHF har nå besluttet å sette i gang en prosess for å inngå løpende avtaler på dette området. Den nye formen for avtaleinngåelse vil bidra til økt stabilitet for institusjonene både i forhold til kontinuitet i pasienttilbudet, ansattes situasjon og institusjonenes behov for fremtidige investeringer.