Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1849 (2010-2011)
Innlevert: 30.08.2011
Sendt: 30.08.2011
Besvart: 09.09.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Kan man nå forvente at justisministeren tar inn over seg den anstrengte ressurssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt og sørger for at distriktet får de ressurser som skal til for å utøve en forsvarlig polititjeneste?

Begrunnelse

Undertegnede har en rekke ganger påpekt den vanskelige ressurssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt som har medført manglende utrykning ved flere alvorlige hendelser. Jeg har samtidig påpekt at politidistriktet er blant de lavest bemannede i landet.
Justisministeren har hver gang avvist problemstillingen og hevdet at politidistriktet har de ressurser som skal til for å utøve en forsvarlig polititjeneste og han har også avvist at distriktet har mindre bemanning en andre i forhold til befolkningen.
Ifølge oppslag i Dagbladet 4. juli under tittelen "Politiet på sparebluss" går det tydelig frem at forskjellen mellom politidistriktene er stor når det gjelder bemanning og at Haugaland og Sunnhordland er blant de lavest bemannede i landet.
Ifølge avisen vedgår nå justisministeren at det er store forskjeller mellom distriktene, og åpner for å se på ressursfordelingen distriktene imellom.
Både polititjenestemenn og deres tillitsvalgte har lenge ropt et varsko om den vanskelige bemanningssituasjonen i distriktet.
Når det nå nærmer seg lokalvalg har til og med ordførerkandidater fra justisministerens eget parti sett alvoret i situasjonen og tatt til orde for styrking av politidistriktets bemanningssituasjon.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i perioden 2005 – 20011 gjennomført en betydelig styrking av politibudsjettet. Bevilgningen politiet og påtalemyndigheten er økt fra 8,2 milliarder kroner i 2005 til 12,2 milliarder kroner i 2011. Dette er en vekst på 4 milliarder kroner, tilsvarende 48,8 prosent. For regjeringen er det viktig at denne budsjettøkningen bidrar til et politi som er bedre i stand til å forebygge og bekjempe kriminalitet, og som samtidig ivaretar befolkningens behov for trygghet, tilstedeværelse og service.

Justisdepartementets forslag til politibudsjett for 2012 vil bli oversendt Stortinget den 6. oktober. Inntil da kan jeg ikke kommentere forslaget. Etter at Stortinget har behandlet budsjettforslaget og gjort vedtak om det endelige budsjettet, fordeles dette av Politidirektoratet.

Politidirektoratet fordeler budsjettet etter en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Det er ikke bare innbyggerantall, slik stortingsrepresentanten legger til grunn, som påvirker politiets arbeidsmengde og dermed ressursbehov.

Jeg ser at mange peker på forskjeller i ressurstildelingen mellom de enkelte politidistrikter og mener at noen distrikter kommer dårligere ut enn de burde. Dette vil vi se på. Regjeringen har i forbindelse med resultatreformen varslet en gjennomgang av dagens ressursfordelingsmodell.