Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1855 (2010-2011)
Innlevert: 31.08.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Det har oppstått usikkerhet om sammensetningen av forvaltningsstyret for Rohkunborri nasjonalpark.
Hva vil statsråden gjøre for at forvaltningsstyret i Rohkunborri nasjonalpark skal ha et flertall som representerer lokalbefolkningen og rydde opp i forvirringen som har oppstått rundt spørsmålet om lokal representasjon, samt gjøre en juridisk vurdering av prinsipielle sider ved å plassere utenlandske statsborgere i styret i en norsk nasjonalpark?

Begrunnelse

Det har i lengre tid pågått en diskusjon om sammensetningen av forvaltningsstyret i den nyopprettede Rohkunborri nasjonalpark. Statsråden besluttet 20. mai at Bardu kommune skulle få to representanter i styret, Troms fylkeskommune en, Sametinget en og Talma sameby en. Bardu kommune mottok 1. juli brev fra statsråden at ville se på styresammensetningen på nytt etter å ha mottatt klager fra Talma sameby, ifølge avisen Nye Troms.
Representanter for Talma sameby har uttalt at de vil ha ytterligere representasjon i forvaltningsstyret, noe som vil medføre at lokale forvaltningsmyndigheter ikke ville være i majoritet i styret på bekostning av utenbygds representanter og utenlandske statsborgere.
Spørreren registrerer at denne saken har både lokale og regionale implikasjoner om hvordan oppnevningen av forvaltningsstyret har foregått, og som har skapt en svært livlig debatt i den regionen nasjonalparken ligger. Det er betydelig skepsis mot at sammensetningen av forvaltningsstyret skal resultere i et flertall som ivaretar utenlandske statsborgeres interesser på bekostning av lokalbefolkningen og lokale forvaltningsmyndigheters mulighet til å håndheve sitt forvaltningsansvar i forhold til nasjonalparken.


Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Rohkunborri nasjonalpark i Bardu kommune i Troms ble opprettet 25. februar 2011. Det skal oppnevnes et nasjonalparkstyre som skal sikre god, lokal forvaltning av nasjonalparken.

Min intensjon er å finne fram til en modell for den framtidige forvaltningen av nasjonalparken som både Bardu kommune og andre involverte kan enes om. Jeg vil derfor så snart som mulig ta kontakt med Bardu kommune og Talma sameby om dette.

Når det gjelder representasjon av utenlandske statsborgere i styret, vil jeg selvfølgelig sørge for at sammensetningen av nasjonalparksytret blir i samsvar med norsk lov.