Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1857 (2010-2011)
Innlevert: 31.08.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 08.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil miljøvernministeren treffe tiltak som gjør det lettere å regulere ulvebestanden i Norge, slik at ikke "svenskeulven" kommer i tillegg til de fastsatte bestandsmål som norske myndigheter har fastsatt?

Begrunnelse

I januar 2010 godkjente den svenske regjeringen allmenn lisensjakt på ulv i Sverige for første gang på 45 år. Godkjenningen ble gitt fordi svenskene hadde opparbeidet seg en så stor ulvestamme at lisensjakt kunne forsvares for å holde bestanden på et for svenskene akseptabelt nivå. Ikke uventet skapte denne avgjørelsen stor debatt om svensk rovdyrpolitikk, og ikke minst ble avgjørelsen sterkt kritisert av miljøorganisasjoner, som anmeldte Sverige til EU-kommisjonen.
Etter press fra EU-kommisjonen stoppet den svenske regjeringen lisensjakten på ulv vinteren 2011-2012. Konsekvensene av denne jaktstoppen vil etter stor sannsynlighet være en økt utvandring av svensk grenseulv til Norge. Denne ulven vil kunne forsterke problemene med rovdyrforvaltningen i allerede utsatte områder."Svenskeulven" kommer i tillegg til den norske ulven og vil derfor i kortere og lengre perioder måtte håndteres av norske regler.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Et enstemmig Storting har gjennom rovviltforliket våren 2011 sagt at det norske bestandsmålet for ulv skal ligge fast inntil en avtale med Sverige om fordeling av grenseulv er oppnådd. Forhandlingene med Sverige skal starte umiddelbart etter at Sverige er ferdig med sin rovdjursutredning. Videre fremgår det at det skal tas endelig stilling til bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass.

Unge ulver på utvandring fra sine fødselsrevir, i søken etter en partner og eget revir, kan tilbakelegge store avstander. En eventuell økning i antall ulv i den svenske delen av bestanden vil kunne gi et økende antall streifulv, og eventuelt flere etableringer av ulverevir, også i Norge. Hovedvirkemiddelet for å begrense veksten og utbredelsen av ulv i Norge skal være skademotivert lisensfelling, og erfaringen viser at slikt uttak har blitt gjennomført svært effektivt de senere år. Jeg mener det er all grunn til å tro at lisensfelling også i tiden fremover vil være en effektiv måte å regulere ulvebestanden på i Norge.