Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1860 (2010-2011)
Innlevert: 01.09.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 08.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Flere petroleumsanlegg offshore og onshore er elektrifisert eller vurderes å elektrifiseres. I de fleste tilfeller er hensikten at man skal kutte CO2-utslipp. Det er interessant å vite om KLIF pålegger bruk av strøm med opprinnelsesgaranti der man gir pålegg om elektrifisering av et anlegg.
Kan det gis en oversikt over hvilke anlegg som er blitt elektrifisert, anslag for hvilke CO2-kutt det har gitt, og i hvilken grad man er pålagt å bruke strøm med opprinnelsesgaranti?

Begrunnelse

Statoil har kartlagt kostnadene ved å redusere CO2-utslippene fra LNG-anlegget på Melkøya, etter krav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif). Dette til tross for at Melkøya er omfattet av EUs system for klimakvoter, slik at kutt der vil føre til at utslippene kommer andre steder i EU. En løsning er å elektrifisere anlegget.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Fra 1997 har det vært krav om utredning av kraft fra land for alle nye utbygginger og større ombygginger på kontinentalsokkelen. Troll A-plattformen var den første installasjonen på kontinentalsokkelen som ble drevet med kraft fra land. Felt som Ormen Lange, Snøhvit og Gjøa er senere forsynt med elektrisitet. Valhall og Goliat vil få kraft fra land når de kommer i produksjon. I tillegg får også landanleggene Kårstø, Kollsnes, Tjeldbergodden og Nyhamna helt eller delvis kraft fra nettet. Det er ikke gitt pålegg om elektrifisering av disse anleggene.

Kraft fra land reduserer utslippene av CO2 fra norsk sokkel. Det vil også bidra til en reduksjon av utslipp innenfor Norges grenser så lenge kraftbehovet dekkes opp av utslippsfri kraftproduksjon i Norge eller ved importert kraft. Kraft fra land kan derfor være en måte å redusere de nasjonale utslippene på. Det er ikke pålagt bruk av kraft med opprinnelsesgaranti, og både petroleumssektoren og elektrisitetsproduksjon er underlagt kvoteplikt i EUs kvotesystem. Det vises for øvrig til kapittel 7, om kraft fra land, i Meld. St. 28 (2010 – 2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Regjeringen vil foreta en helhetlig vurdering av klimapolitikken i klimameldingen som skal legges fram på nyåret, og vurdere behovet for endrede virkemidler.

Oljedirektoratet og NVE gjennomførte i 2009/2010 en analyse av kraftbehovet for felt som allerede har kraft fra land eller har besluttet dette. Disse er beregnet å etterspørre i underkant av 5 TWh i 2011. Ifølge Oljedirektoratet har elektrifisering av norske offshoreinstallasjoner en anslått utslippsreduserende effekt på norsk sokkel på om lag 3 millioner tonn CO2 i et gjennomsnittsår.