Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1863 (2010-2011)
Innlevert: 01.09.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 12.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med ny oppgavefordeling mellom sykehusene i Helse Midt-Norge legges det opp til en finansieringsmodell som vil bety innsparinger på nærmere 100 millioner kroner for Helse Møre og Romsdal.
Kan statsråden i denne sammenheng garantere at allmenn- og spesialisttjenestetilbudet ved sykehusene innen Helse Møre og Romsdal blir ivaretatt og opprettholdt på dagens nivå?

Begrunnelse

I forbindelse med Helse Midt-Norge RHF sin behandling av sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge, på styremøte 1.september 2011, legges det opp til en omfordeling av mellom 100 og 133 millioner kroner fra Helse Møre og Romsdal til St Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag. Implementeringsperioden for finansieringsmodellen vil være 4 år. Imidlertid vil innsparingene for Helse Møre og Romsdal bli implementert 100 pst i forbindelse med budsjettet for 2012.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: For å fordele ressursene på en mest mulig rettferdig måte har styret i Helse Midt-Norge RHF vedtatt å ta i bruk Magnussen-modellen som basis for inntektsfordelingen til helseforetakene i regionen fra neste år. Sammenlignet med årets budsjett ville bruk av Magnussen-fordelingen innebære en omfordeling av 3 prosent av inntektene til Helse Møre og Romsdal HF, mot en 1,5 pst. økning til de to andre helseforetakene.

Jeg vil presisere at dette ikke er et krav om innsparing i regionen, men en omfordeling. Helse Midt-Norge foretar en justering av inntekstfordelingen slik at de skjevheter som er påvist i forbruket utjevnes.

Helse Midt-Norge er klar over at dette er en justering som kan være krevende for Helse Møre og Romsdal HF og har derfor vedtatt en gjennomføringsperiode på 4 år, med mindre belastning de to første årene og noe mer de to siste. Dette innebærer at for 2012 blir justeringen om lag 26 mill. kroner for Helse Møre og Romsdal HF.

Det er ikke grunnlag for å si at kvaliteten på tilbudet til befolkningen i Møre og Romsdal vil bli redusert. Pasienter som skal ha spesialisthelsetjenester skal fortsatt få dette i Helse Møre og Romsdal, både i lokalt sykehus og i regionsykehus. Henvisning av pasienter til sykehus skjer etter faglige behovsvurderinger, uavhengig av finansieringsmodell.