Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1865 (2010-2011)
Innlevert: 01.09.2011
Sendt: 02.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å bedre rammevilkårene for transportnæringen på permanent basis, herunder spesielt bedre vilkårene for tømmertransportnæringen når det gjelder kjøretøysbegrensninger knyttet til kjøretøylengde og maksimalt tillatt totalvekt?

Begrunnelse

Det følger av Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport om Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet, TØI rapport 1150/2011 følgende:

"For internasjonal kjøring innen EU er hovedregelen en maksimalt tillatt lengde for kjøretøyene på 18,75 m og med maksimalt tillatt totalvekt på 40 tonn, eller 44 tonn dersom transporten inngår som et ledd i en intermodal transportkjede. I Norge begrenses maksimal vognstørrelse til 19,50 meters lengde og 50 tonns totalvekt, men det eksisterer en rekke unntak fra disse reglene."

Det følger videre av rapporten:

"Siden 2008 har det pågått en nasjonal prøveordning med bruk av 25,25 meter lange og inntil 60 tonn tunge modulvogntog på fem utvalgte vegstrekninger i hovedsak knyttet til grenseovergangene."

Ifølge rapporten er de viktigste gevinstene ved bruk av større vogntog, redusert trafikk grunnet samme frakt kan utføres med færre kjøretøy, som igjen kan gi miljøgevinster.
Forsøksperioden, som gikk ut l. juni 2011, er nå utvidet med seks nye år og vil omfatte 21 nye veistrekninger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å bedre rammevilkårene for transportnæringen. Vegdirektoratet arbeider nå med revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy som angir de største tillatte vekter og dimensjoner for enkeltkjøretøy og vogntog på offentlig veg i Norge. Direktoratet har i dette arbeidet mottatt innspill fra bransjen med ønske om økt lengde og totalvekt for slik transport. Jeg er positiv til å imøtekomme næringen, men avventer Statens vegvesen sine vurderinger og kommer tilbake til saken etter dette.

I tillegg vil prøveordningen med modulvogntog (25,25 m/inntil 60 tonn) løpe frem til 2017. Ordningen har som formål å skaffe erfaringer om hvordan slike vogntog fungerer på norske veger. Jeg vil derfor avvente erfaringsmateriale fra prøveordningen før jeg tar stilling til om det er aktuelt å vurdere en permanent ordning for modulvogntog.