Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1867 (2010-2011)
Innlevert: 02.09.2011
Sendt: 02.09.2011
Besvart: 12.09.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I sitt foredrag ved Sjømaktssymposiet i Bergen, 25. august, uttalte statssekretær Roger Ingebrigtsen vedrørende Forsvarets økonomiske hovedutfordringer at "I denne sammenheng kan det bli aktuelt å fremme satsningsforslag basert på høyere økonomiske nivåer for drift av kampflyvåpenet."
Betyr denne uttalelsen at Forsvarsdepartementet nå innehar opplysninger som tilsier at kampflyene blir dyrere å drifte enn planlagt og tidligere gjort rede for?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarsdepartementet er nå i ferd med å utarbeide en oppdatert analyse av levetidskostnadene (LCC-analyse) for kampflyanskaffelsen. Denne vil inngå i grunnlaget for den kommende anbefalingen om den totale kampflyanskaffelsen.

Så langt i dette arbeidet har departementet ingen nye opplysninger som tilsier at den fremtidige driften av F-35 vil bli dyrere enn det som tidligere har vært lagt til grunn. I forbindelse med utenriks- og forsvarskomiteens arbeid med Innst. 441 S (2010-2011) til Prop. 110 S (2010-2011), redegjorde Forsvarsdepartementet for, i vårt svar på spørsmål nr. 5 fra komiteen datert 25. mai 2011, at det hele tiden har vært lagt til grunn at det vil bli dyrere å drifte F-35 i forhold til dagens F-16.

I levetidskostnadsberegningene fra 2008 inngikk estimater knyttet til drift av flyene.

De fremtidige driftskostnadene vil være avhengig av flere ulike forhold, deriblant hvordan den nasjonale understøttelsen skal innrettes.

Både Norge og de andre partnerne har et sterkt fokus på levetidskostnadene og amerikanske myndigheter er i gang med en såkalt ”Sustainment Baseline Review” som nettopp har til hensikt å identifisere kostnadsdrivere og tiltak for å redusere kostnadene. Nasjonalt er F-35-programmet i gang med en gjennomgang av drifts- og operasjonskonsept for å oppnå en mest mulig kosteffektiv drift. Levetidskostnadene avhenger blant annet av hvilken vedlikeholdsløsning som legges til grunn, og kosteffektiviteten til denne løsningen vil igjen være avhengig av fremtidig basestruktur i Luftforsvaret. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av høsten og inngå i grunnlaget for de oppdaterte levetidskostnadene. Dette er i tråd med det komiteen skriver i Innst. 441 S (2010-2011) til Prop. 110 S (2010-2011):

“Komiteen forutsetter at det holdes sterkt fokus på kostnadsstyringen i et så stort og omfattende prosjekt som kampflyprosjektet, og ber om at regjeringen prioriterer dette frem til regjeringen våren 2012 vil legge frem et oppdatert og fullstendig beslutningsgrunnlag for kampflyanskaffelsen for Stortinget.”

Resultatet av den oppdaterte analysen av levetidskostnadene vil inngå i beslutningsgrunnlaget når regjeringen legger frem en helhetlig anbefaling knyttet til anskaffelse og fremtidig drift av nye kampfly, som en del av den nye langtidsplanen. Denne anbefalingen vil bygge på en helhetlig vurdering der antall fly, operativt ambisjonsnivå og lokaliseringsløsning vil bli sett i forhold til øvrige deler av forsvarsstrukturen, samt behovet og grunnlaget for midlertidige eller varige økninger av forsvarsrammen.

At nye kampfly vil kunne kreve økte driftsutgifter sammenlignet med F-16 har vært forventet og en del av grunnlaget da F-35 ble valgt. Hvilken konsekvens det vil få i forhold til forsvarsrammen vil regjeringen komme tilbake i ny langtidsplan.