Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1868 (2010-2011)
Innlevert: 02.09.2011
Sendt: 02.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Til Bergens Tidende 01.09.11 uttaler samferdselsministeren at veiene på Vestlandet har en så blandet kvalitet at de må opp på ”prioriteringslisten”.
Kan samferdselsministeren redegjøre for hvordan denne prioriteringslisten nå ser ut, og peke på hvilke prosjekt som skal nedprioriteres som følge av ministerens lovnad?

Begrunnelse

Det er betryggende at også samferdselsministeren har innsett at det massive vedlikeholdsetterslepet på veiene våre må stoppes. Veier i hele Norge har en standard som ligger langt unna et akseptabelt minstemål. Å prioritere midler til veibygging og vedlikehold er bra, men vi må også være villig til å se på nye løsninger for å få til et skikkelig løft i samferdselssektoren. Ved bruk av OPS kunne vi for eksempel fått mye mer igjen for ressursene vi bruker på veiene våre. OPS-kontrakter gjør det for eksempel mulig å inkludere 25 års vedlikehold i en veiutbygging, noe som gjør at man får jevn kvalitet i mange år etter veien er ferdig bygget. Da kunne man unngått deler av det problemet ministeren skisserer i Bergens Tidende 01.09.11.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen har satt i gang arbeidet med å revidere gjeldende Nasjonal transportplan. Transportetatene og Avinor skal presentere sitt forslag i februar 2012 og Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014-2023 våren 2013. Da vil jeg presentere mine prioriteringer av samferdselsprosjekter for neste tiårsperiode.

Jeg gjør oppmerksom på at etatene er bedt om å planlegge for flere alternative rammer. Dette vil kunne gi grunnlag for å inkludere flere prosjekter enn med dagens rammer, og fra ulike landsdeler.