Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1871 (2010-2011)
Innlevert: 02.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 14.09.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Beboerne på Hå mottak på Jæren som har konvertert fra Islam til kristendommen frykter for sitt liv, og det med god grunn. Tirsdag i forrige uke fikk en av dem helt kokende vann over seg på grunn av sin tro. Dette er forferdelige handlinger som må slås hardt ned på. KrF registrerer at politiet på Hå sier at det ikke er første gang de hører om religiøs trakassering, og krever at regjeringen griper inn.
Hva vil regjeringen gjøre for å trygge konvertitter på mottak over hele landet, og sikre at trosfriheten respekteres?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis vise til at norsk lov selvsagt gjelder på asylmottak. Asylsøkere som begår straffbare handlinger er underlagt straffelovens bestemmelser på lik linje med norske statsborgere. Det betyr at straffbare handlinger politianmeldes og etterforskes av politiet på vanlig måte.

UDI legger stor vekt på å sikre trygghet for beboere og ansatte på asylmottak. Mottaksansatte har blant annet gjennomgått kompetanseheving om forebygging av vold og konflikter. Dersom mottaksansatte blir gjort kjent med konflikter mellom enkeltbeboere eller grupper på mottaket, skal de iverksette tiltak for å løse eller hindre videre utvikling av konflikten. Ved plassering av asylsøkere på mottak tar UDI hensyn til eventuelle konflikter mellom grupper. Konfliktlinjene er i hovedsak etniske, men også noen ganger med religiøse tilsnitt. Det er et mål at grupper som er i åpenbar konflikt med hverandre ikke skal samlokaliseres. Det er videre slik at UDI og/eller beboere kan ta initiativ til flytting til annet mottak dersom det er grunner til det.

UDI jobber kontinuerlig med å utvikle verktøy til bruk i formidling av informasjon til beboere i mottak. Alle beboere deltar på obligatorisk informasjonsprogram, hvor det blant annet undervises i norsk kultur, normer, regelverk og rettigheter. Prinsippet om religionsfrihet er en naturlig og viktig del av informasjonsprogrammet. Alle beboere får informasjonen tolket til et språk de forstår godt for å sikre at alle mottar og forstår innholdet.

Alle asylmottak skal være religionsnøytrale. Mottakene skal ha egne arealer for kontemplasjon og religionsutfoldelse, som skal være tilgjengelige for alle. UDI tillater ikke at ulike trossamfunn driver misjonering på selve mottaket. Det er heller ikke gitt at mottaksansatte og UDI er kjent med dypt personlige forhold som konvertering til annen religion.

Jeg er opptatt av at sikkerheten til beboere og ansatte i asylmottak blir ivaretatt, og at det i asylmottak, som i andre deler av samfunnet, legges til rette for at religionsfrihet respekteres.