Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1875 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 14.09.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Tall for situasjonen for saksavvikling, saksbehandlingstid og rekruttering i jordskifterettene i første halvår 2011 viser en svært alarmerende utvikling. Det har lenge vært en kjent at rekrutteringen til jordskifterettene har vært problematisk.
Hvilke tiltak mener statsråden må til for å endre den forsterkede negative utviklingen vi ser i jordskifterettene så langt i år?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Domstoladministrasjonen opplyser at gjennomsnittsalderen for avsluttede saker de siste sju årene er redusert med 14 måneder. Beholdningen har aldri vært mindre og saksbehandlingstiden har aldri vært kortere enn i 2010. Dette illustrerer det jeg tidligere har sagt flere ganger; at jordskiftedomstolene har svært dyktige ansatte som gjør en god jobb.

Halvårsstatistikken for 2011 viser en økning i restansene, men det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om hvordan utviklingen vil bli på årsbasis. Halvårstall ble første gang hentet ut i 2010, og også disse tallene viste en markert økning i restanser, selv om årsresultatet endte med en restansenedgang på 4 prosent.

Jeg er godt kjent med at det er vanskelig å rekruttere til jordskiftedomstolene. Situasjonen er nå blitt ekstra utfordrende fordi jordskiftedomstolene står overfor et generasjonsskifte der om lag 1/3 av landets 91 jordskiftedommere og jordskifterettsledere innen kort tid vil gå av med pensjon, samtidig som det er få kvalifiserte søkere til ledige embeter.

Manglende rekruttering er et problem som dels er forårsaket av rekrutteringsgrunnlaget er lite. Jordskiftedommere rekrutteres blant jordskiftekandidater med utdannelse fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det er ikke så mange som utdannes derfra årlig, og jordskiftekandidater har etter hvert blitt attraktive for flere arbeidsgivere. For å få et bredere rekrutteringsgrunnlag har Landbruks- og matdepartementet foreslått at den nye jordskifteloven skal åpne for at kandidater med annen høyere utdanning, som for eksempel jurister med tilleggsutdannelse, skal kunne bli jordskiftedommere. På sikt vil dette kunne være et vesentlig bidrag til å løse problemene.

Bevilgningen til jordskiftedomstolene har tidligere, på bakgrunn av regjeringens forslag, blitt økt for å bedre rekrutteringssituasjonen. I 2009 ble bevilgningene økt med 20 mill. kroner, hvorav 15 mill. kroner ble benyttet til en lønnsøkning på 130 000 kroner. Behovet for ytterligere bevilgningsøkninger for å sikre tilstrekkelige lønnsbetingelser vil bli vurdert i forbindelse med de ordinære statsbudsjettprosessene.

For øvrig har Domstoladministrasjonen, som har det administrative ansvaret for jordskiftedomstolene, i flere år arbeidet for å bedre rekrutteringen. Det er utarbeidet en rekrutteringspolitikk for dommere og domstolledere i de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene og det er inngått en samarbeidsavtale med Universitetet for miljø- og biovitenskap. Avtalen innebærer blant annet at Domstoladministrasjonen delfinansierer noe av undervisningen, og at jordskiftedommere bidrar som forelesere. Det generelle arbeidet med kompetanse og utvikling i jordskiftedomstolene, samt de gode resultatene de siste årene er også positivt for rekrutteringen. Jeg har jevnlig dialog med Domstoladministrasjonen om situasjonen i jordskiftedomstolene, og har håp om at rekrutteringssituasjonen gradvis vil forbedres.