Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1876 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 13.09.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, uttaler til Vårt Land 5. september om kontantstøtten, "Økningen innebærer et reelt løft for de yngste og en målretting av ordningen." "Med denne økningen tror jeg mange flere kommer til å bruke kontantstøtten." "Når barnet er lite er det uansett bra at mor eller far kan være hjemme med det."
Er statsråden enig i at flere kommer til å velge kontantstøtte etter denne endringen og synes regjeringen det i tilfelle er positivt om flere benytter tilbudet?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Regjeringen vil i forslag til statsbudsjett 2012 foreslå å avvikle kontantstøtten for toåringer. For ettåringene foreslår vi aldersdifferensierte satser der satsen for de yngste ettåringene økes til 5 000 kroner. For de eldste ettåringene foreslår vi at dagens sats blir videreført. Omleggingen av kontantstøtten er i tråd med regjeringens politiske plattform.

Det store flertall av foreldre som får barn, har vært i yrkesaktivitet før fødselen og ønsker å gå ut i arbeid igjen etter foreldrepermisjonen. En forutsetning for å kunne kombinere yrkesaktivitet med omsorg for små barn er et godt utbygd barnehagetilbud. Regjeringen har innført rett til barnehageplass. Barn som fyller ett år innen utgangen av august måned, og har søkt innen fristen for hovedopptaket, har rett til barnehageplass fra august samme år. Selv om mange kommuner også tilbyr plass til barn født etter 31. august, må noen familier vente til neste barnehageår før barnet får plass i barnehage. For disse kan kontantstøtten bidra til å kompensere for tap av inntekt i perioden mellom foreldrepermisjonen og oppstart i barnehage. Når kontantstøtten økes for de yngste ettåringene, vil muligens noen flere ønske å utsette barnehagestarten noe.

Jeg mener det er viktig av likestillings- og integreringshensyn at både mødre og fedre deltar i yrkeslivet og at barn går i barnehage. Dette synspunktet underbygges av vurderingene til flere offentlige utvalg, jf. bl.a. NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon og NOU 2011: 14 Bedre integrering. Omleggingen av kontantstøtten som vi nå foreslår, antas samlet sett å bidra til at flere barn begynner i barnehage på et tidligere tidspunkt enn i dag.