Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1877 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 13.09.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Inkluderingsutvalget peker i sin rapport på at det er mange lavinntektsfamilier som bruker kontantstøtten og at bortfall av kontantstøtten vil medføre en mer ujevn inntektsfordeling. Inkluderingsutvalget foreslår en økning i barnetrygden som kompensasjon.
Har regjeringen beregnet hva slags økonomiske konsekvenser fjerning av kontantstøtten for toåringene vil ha for lavinntektsfamilier og hvordan omleggingen vil påvirke den sosiale utjevningen?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Kontantstøtten bidrar til å holde kvinner utenfor yrkeslivet. Både NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget, NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon og NOU 2011: 14 Bedre integrering anbefaler avvikling av kontantstøtten. Utvalgene viser til at det er grunn til å tro at fjerning av kontantstøtten på lengre sikt vil bidra til økt yrkesaktivitet og at flere barn kommer i barnehage. Fordelingsutvalget sier blant annet: ”Uavhengig av hva årsakene måtte være, ser vi at barn av foreldre med lav inntekt og utdanning etterspør barnehage i mindre grad enn andre. Dette betyr at mange av barna som kan ha stort læringsmessig utbytte av å gå i barnehage, ikke gjør dette. Kontantstøtten er én av faktorene som bidrar til dette mønsteret.” Fordelingsutvalget sier videre: ”På denne bakgrunn mener utvalget at kontantstøtten ikke støtter opp under en politikk for å ta vare på de svakeste og sørge for at alle barn får like muligheter. Dette er uheldig i et langsiktig fordelingsperspektiv.”

Fjerning av kontantstøtten for toåringer er viktig for å legge til rette for at flere kvinner deltar i yrkeslivet og således øker sin inntekt. Jeg vil legge til at for barn mellom 1 og 1 ½ år foreslår vi å øke kontantstøttesatsen til 5 000 kroner per måned. Familier med ettåringer som ikke er i barnehage, vil altså få høyere utbetaling enn i dag.