Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1880 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 13.09.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisa Fremtid i Nord 30. august så fremkommer det at en sau og geitebonde som ønsker å avvikle saueholdet og kun satse på geit ikke får muligheten til det. Årsaken til behov for overgangen fra sau til geit er store tap av sau til rovdyr, samt nekt av mattilsynet å ha sau på utmark. Pga regjeringens rovdyrpolitikk og et rigid regelverk som ikke er tilpasset situasjon for denne bonden får bonden ikke tillatelse å gå fra sauehold til geithold.
Hva vil statsråden konkret gjøre for å hjelpe denne bonden?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er ikke riktig som det hevdes i oppslaget, at den aktuelle bonden er blitt nektet å slippe dyr på beite fra 2012. Vedkommende hadde til dels store tap av dyr på beite i 2010 og mottok derfor brev datert 31.03.2011 fra Mattilsynet der det ble påpekt behov for å iverksette tiltak for å redusere tap av dyr på beite. Det ble anført at Mattilsynet ville vurdere situasjonen på nytt etter beitesesongen 2011, og at det kunne være aktuelt med begrensninger i bruk av beite i 2012. Likelydende brev ble sendt til saueholdere i hele landet som har hatt store tap av beitedyr over tid uavhengig av tapsårsak. Jeg har ved flere anledninger kommentert Mattilsynets brev og uttrykt forståelse for at de ser nærmere på besetninger med store tap, men også at det var uklokt samtidig å antyde beitenekt fra 2012 uten nærmere vurdering i den enkelte sak.

Midler til omstilling av driften på grunn av rovvilt bevilges som del av midlene som avsettes til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) på Miljøverndepartementets budsjett (kap. 1427 post 73). For 2011 er det satt av 68,1 mill. kroner på posten. I tillegg kan det bevilges Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) over jordbruksavtalen. De regionale rovviltnemndene har hovedansvaret for at tildelingene over FKT-posten skjer i tråd med vedtatt forvaltningsplan i den enkelte region. Prioritering av omstilling av driften som forebyggende tiltak er ulikt vektlagt i regionene. BU-midlene forvaltes av Innovasjon Norge.

Generelt overstiger søknader om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak den avsatte rammen. I regioner som legger opp til at omstilling av driften kan være et aktuelt tiltak overstiger søknadsbeløpene de årlige tildelingene.

I rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet i 2010 går det fram at det etter 1990 er gitt tilskudd til omstilling pga rovvilt til i alt 59 saker, hvorav 22 i Hedmark og 33 i Nord-Trøndelag. Dette omfattet totalt ca 5000 vinterfôra sauer. Det ble i alt gitt 53 mill. kroner i offentlige tilskudd, hvorav 40 mill. over Miljøverndepartementets budsjett, og resten over Bygdeutviklingsmidler over jordbruksavtalen samt andre tilskudd, bl.a. fra fylkeskommunen. Rapporten viser at det har vært forskjeller mellom regioner i tilskuddsnivå og andre betingelser knyttet til omstillingstilskuddet. Arbeidsgruppen foreslår retningslinjer og standarder som bør gjelde for behandling av søknad om omstillingsmidler med sikte på større forutsigbarhet for søkerne og likebehandling mellom rovviltregioner. Rapporten vil bli fulgt opp i samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Jeg konstaterer at behovet for tilskudd til omlegging av driften pr. i dag er større enn årlige avsetninger på posten. Det er som nevnt opp til rovviltnemndene å velge strategi for hvordan de vil nå den todelte målsettingen om både rovvilt og næringsdrift og prioritere bruk av midlene i sine respektive regioner.