Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1883 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 15.09.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Flere statsråder har i media bekreftet at regjeringen vil fjerne kontantstøtten for 2-åringer fra august 2012.
Hvor mange nye barnehageplasser mener statsråden dette vil skape behov for fra august, og kan regjeringen garantere at alle toåringer som søker om plass vil få plass fra august 2012?

Begrunnelse

Fjerning av kontantstøtten for toåringer gir mindre rom for at foreldre kan velge den omsorgsløsning som de mener er best for sine barn. Valgfrihet krever økonomisk mulighet til å velge mer tid hjemme, og det krever mulighet for barnehageplass. I 2005 lovte SV full barnehagedekning innen to år. Dette ble ikke oppfylt. Da retten til barnehageplass så ble innført ble den bare gjeldende for barn født før 1. september. Nå fjerner regjeringen kontantstøtten for 2-åringer i en situasjon der særlig storbyene har sin fulle hyre med å holde tritt med økt behov som følge av befolkningsutviklingen. Mange kommuner har også betydelige utfordringer med samtidig å konvertere midlertidige barnehager til permanente.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2012 foreslå å avvikle kontantstøtten for toåringer fra 1. august 2012. For ettåringer foreslår regjeringen å innføre differensierte kontantstøttesatser. For barn i alderen 13-18 måneder foreslås det en sats på 5 000 kroner per måned, og for barn i alderen 19-23 måneder foreslås det å videreføre dagens sats på 3 303 kroner per måned.

Regjeringen legger til grunn at etterspørselen etter barnehageplasser blant toåringer vil øke som følge av at kontantstøtten blir avviklet. Samtidig legges det til grunn at etterspørselen etter barnehage blant ettåringer vil bli redusert som følge av økningen i kontantstøtten for barn i denne aldersgruppen. Netto økning i etterspørselen som følge av endringene i kontantstøtten er anslått til om lag 1 160 heltidsplasser. I 2007 og 2008 ble det til sammenligning etablert henholdsvis 18 000 og 14 500 barnehageplasser.

Prognosene for økt barnehageetterspørsel er utarbeidet på grunnlag av resultater fra Barnetilsynsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen indikerer at det vil være behov for barnehageplass til 29 prosent av toåringene som ikke går i barnehage i dag dersom kontantstøtten blir fjernet.

Det er kommunene som har ansvar for å sikre at barn med rett til barnehageplass får oppfylt retten. Kommunene vil gjennom budsjettforslaget bli varslet i god tid før endringene i kontantstøtten trer i kraft, og vil bli kompensert for merutgiftene ved de nye barnehageplassene gjennom økt rammetilskudd. Jeg forutsetter derfor at kommunene i samarbeid med private utbyggere vil klare å etablere nok barnehageplasser til å møte den økte etterspørselen.