Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1884 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 16.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Styret i Helse-Midt Norge RHF har vedtatt med knappest mulig margin å omfordele ca. 133 millioner kroner fra helse Møre og Romsdal HF til de andre HFene i regionen. Stemmetallet utgjorde 7 mot 6, noe som gjenspeiler hvilket fylke de enkelte tilhører.
Mener statsråden at dette er en god måte å styre en helseregion på der den enkeltes bostedsadresse avgjør hvordan en vil stemme i et styre, og dermed bare overkjøre en del av regionen, eller vil nå statsråden foreta seg noe i denne saken for også å hensynta Møre og Romsdal?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet. Styret skal sørge for at virksomheten oppnår målene som er satt og innenfor de rammene som er gitt.

Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. I forbindelse med sammensetningen av styrene legges det vekt på at styret samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de oppgaver det regionale helseforetaket har, samt de utfordringer de står overfor. Videre legges det vekt på at styret samlet sett har en bredde både geografisk, partipolitisk og aldersmessig, og ivaretar kravet til kjønnsmessig balanse. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Når det gjelder spørsmålet som representanten Nesvik tar opp, dreier dette seg om ny fordeling av inntektsrammer i Helse Midt-Norge, basert på behovskriterier for hele regionen. Dette er oppgaver som ligger innenfor styrets kompetanseområde.