Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1889 (2010-2011)
Innlevert: 06.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 22.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): E6 gjennom Korgenfjellet ble åpnet den 16.09.2005 og er nå stengt for all ferdsel. Trafikken må nå kjøre over Korgenfjellet. E12 gjennom Umskaret ved Mo i Rana ble åpnet den 31.10.2006, og skal stenges for all trafikk med det første. Bakgrunnen for dette er at grunnarbeidet ikke holder mål, og hele veien må tas opp på nytt. Dette er helt nye tunneler som skal vare i flere tiår.
Hvem har ansvaret for at dette arbeidet må gjøres på nytt, og er de stilt til ansvar for denne grove fadesen?

Begrunnelse

Begge tunnelene er få år gamle, men de må likevel stenges. Grunnen må tas opp igjen i begge tunnelene, og arbeidet må utføres på nytt. Dette fører til store kostnader for privatpersoner og næringsliv som må kjøre store omveier på dårlige veier. I tillegg vil dette føre til store kostnader for staten. Etter den kjennskap jeg har til saken er ingen stilt til ansvar for det som vil koste millioner av skattekroner.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På grunn av telehiv må det gjøres korrigerende tiltak i Korgfjelltunnelen, noe som vil ha uheldige konsekvenser for trafikanter og næringsliv.

Hovedårsaken til det som har skjedd synes å være en kombinasjon av mengden av frost i området, og inntrengning av frost på grunn av ventilasjon av tunnelen. I ettertid har det vist seg at disse forholdene har vært underestimert.

Forholdene har i kalde perioder ført til isdannelse i vegoverbygningen, med telehiv og tilhørende problemer som resultat.

Jeg ser svært alvorlig på det som har skjedd, og har vært i kontakt med Statens vegvesen om saken. Jeg har bedt Vegvesenet redegjøre for hvilke tiltak det er aktuelt å sette i gang for å forhindre at slikt skjer igjen.

En viktig lærdom etaten har gjort av det som har skjedd i Korgfjelltunnelen, er at de i fremtiden vil gjennomføre konkrete vurderinger av forventet frost og frostmengde som den aktuelle tunnelen vil bli utsatt for. Slike vurderinger vil baseres på temperatur- registreringer fra nærliggende værstasjoner. Hvis det ikke finnes tilstrekkelig og relevante temperaturdata fra nærliggende værstasjoner, må det etableres egne temperaturmålinger for å fremskaffe slike data.

Et annet viktig forhold er at dagens krav til ventilasjon av en vegtunnel vil føre til at det transporteres store mengder kald luft langt innover i tunnelen. Dette må det tas hensyn til i tilstrekkelig grad når kravene til drenssystem og vegoverbygning blir fastsatt.

Videre har Vegvesenet redegjort for at de med bakgrunn i erfaringene de nå besitter vil ta initiativ til å gjennomføre ett temamøte for byggherrepersonell, entreprenører og rådgivere for å sette ytterligere fokus på temaet. Dette vil være et strakstiltak. Ytterligere opplæringstiltak vil også bli vurdert, og Vegvesenet vil samtidig øke prioriteringen av vegteknologi og frostdimensjonering i etatens løpende byggherrekurs og opplæring.

Det vil også bli vurdert om det er behov for å skjerpe de kontraktsmessige kravene knyttet til entreprenørens egenkontroll og byggherrens stikkprøvekontroll, for å redusere muligheten for utførelsesfeil som kan ha betydning for at slikt skjer.

Staten vegvesen har gitt meg forsikringer om at de tar saken på største alvor, og at de vil følge opp saken slik at vi så godt det lar seg gjøre søker å unngå at dette skjer igjen. Jeg mener det viktigste nå er at Vegvesenet tar lærdom av det som har skjedd, og følger opp dette. Lærdommen må også ses i lys av fremtidige klimaendringer.