Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1897 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 09.09.2011
Besvart: 15.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Fulufjellet Alpinsenter har søkt om oppsetting av veivisningsskilt fra hovedvegen gjennom Trysil og til senteret. Søknaden ble nylig avslått med begrunnelse at avstanden fra hovedveg til senteret er for lang. For en turistbedrift i distrikts-Norge er skilting helt avgjørende for å kunne klare å tiltrekke seg kundene.
Vil statsråden se på skiltnormalene slik at beslutningen om skilting også tar hensyn til lokale forhold og næringsutvikling i distrikter med spredt bosetting og lange avstander?

Begrunnelse

I begrunnelsen for avslaget henvises det til skiltnormalen som sier at symbolene det her søkes om "brukes for steder som ligger inntil 10 km fra vegen det vises fra, og som hovedsakelig betjener trafikken på denne vegen". Skilting og avstand fra hovedferdselsåre til anlegg det skal skiltes til vil variere avhengig av bosetting og befolkningstetthet. I en distriktskommune som Trysil med store arealer og få hovedferdselsårer vil det virke svært sentraliserende at attraksjoner mer enn 10 km fra hovedferdselsåren ikke kan få skilting. Det er åpenbart at skilting fra hovedferdselsåre er viktig for et alpinsenter som det her er snakk om, for å kunne tiltrekke seg kundene.
Utfordring i Trysil med antall skilt og for mye informasjon veg er ikke den samme i Trysil som i mer sentrale strøk. Dette tilsier også at man tar mer lokale hensyn ved slike avgjørelser enn skiltnormalen synes å legge til rette for.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil innledningsvis bemerke at offentlige trafikkskilt – herunder vegvisningsskilt – skal først og fremst gi den informasjon som er nødvendig for sikkerhet og fremkommelighet. Ett av målene for vegvisningsskilt er at trafikantene som ikke er kjent skal kunne finne fram til sine bestemmelsessteder. Slike skilt skal ikke brukes med det hovedformål å markedsføre bedrifter – vegmyndighetene ville ellers fort komme i en umulig situasjon i forhold til likebehandlings- og konkurransehensyn.

Skiltnormalene har bestemmelser om hvor stor avstand det kan være fra skiltingen til ulike typer visningsmål. At det må være begrensninger med hensyn til avstand, skyldes bl.a. at det ellers lett ville bli alt for mange visningsmål i kryss langs vegen, noe som er uheldig i trafikksikkerhetsmessig henseede – trafikanters oppmerksomhet kan i for stor grad bli trukket bort fra vegforholdene eller trafikksituasjonen på stedet.

I den konkrete saken har jeg fått opplyst at Fulufjellet Alpinsenter søkte om skilting på to steder langs riksveg 25, i krysset med fylkesveg 26 ved Trysilelva (Nybergsund) og fra Østby. Fra krysset ved Trysilelva til Ljørdalen der Fulufjellet ligger er avstanden 37 km, mens den er 23 km fra Østby. Fra Østby er det for øvrig skiltet med gul vegviser til Ljørdalen.

Etter skiltnormalene kan skilting til alpinanlegg fra nærmeste kryss mellom offentlige veger som hovedregel bare foretas dersom avstanden mellom krysset og anlegget er mindre enn 5 km. Slik skilting skal heller foretas dersom øvrig informasjonsmengde på stedet er for stor. Normalene gir imidlertid rom for et visst skjønn, ved at det kan vises over lengre avstander i svært spredtbygde områder.

Under henvisning til disse bestemmelsene og gjeldende praksis avslo Statens vegvesen, Region øst søknaden om skilting i juli 2011, idet avstandene ble vurdert til å ligge for langt utover det som skiltnormalen har som utgangspunkt. Kryssområdet ved Nybergsund – som er et kryss mellom de to viktige vegene riksveg 25 og fylkesveg 26 – hadde dessuten allerede mye skilting. Ved avgjørelsen ble det også lagt stor vekt på likebehandlingshensyn, da flere lignende søknader fra virksomheter i dette området hadde blitt avslått på samme grunnlag.

I avslaget på søknaden om skilting ble det opplyst om at vedtaket kunne påklages. Vegvesenet har etter det jeg har fått opplyst ikke mottatt noen klage, og har derfor ikke gjort noen videre vurderinger av om det kan være alternative måter å bedre skiltingen til området på.