Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1903 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 09.09.2011
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 19.09.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hva er årsaken til at KV "Nornen" ligger til kai i Oslo, og dersom årsaken er økonomi; hvor mye spares det på at skipet ligger til kai?

Begrunnelse

Det har vært et samlet ønske i Stortinget om styrking av beredskapen langs Norskekysten. Store ulykker og oljeutslipp har aktualisert temaet, og har blant annet bidratt til at det ble etablert en ordning med en slepebåt langs Sørlandskysten. Men til tross for intensjonen om økt beredskap, og det faktum at faste utgifter påløper, må kystvaktskipet KV Nornen ligge til kai i Oslo store deler av året.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som en del av arbeidet med å balansere forsvarsbudsjettet for 2011, og sikre at nordområdene prioriteres, la regjeringen i Prop. 1 S (2010–2011) opp til at ett fartøy i den indre kystvakten i Sør-Norge, KV Nornen, midlertidig ikke skulle patruljere i 2011. Sparte driftskostnader ved tiltaket er beregnet til ca. 12,3 millioner kroner.

Etter at budsjettet ble lagt frem, anmodet jeg forsvarssjefen om å foreta en fornyet vurdering av beredskapsmessige forhold som følger av tiltaket. Med bakgrunn i at han konkluderte med at beredskapen ville bli bedre ivaretatt om den forutsatte innsparing ble spredd på flere fartøyer i den indre kystvakten i Sør-Norge, informerte jeg Stortingets president i skriv av 24. november 2010 om at samtlige fartøyer i den indre kystvakten i Sør-Norge ville patruljere i 2011. Reduksjonen i antall patruljedøgn i indre kystvakt i Sør-Norge ville imidlertid være den samme som ved den tidligere planlagte løsningen med ett fartøy uten patruljering. Denne endringen lå til grunn ved Stortingets behandling av budsjettet for 2011.

Jeg har stor tiltro til de kystvaktfaglige og operative vurderinger som gjøres i etaten rundt hvilke fartøyer som til enhver tid seiler og hvilke som ligger til kai. Da KV Nornen patruljerer i Sone VII, Svenskegrensen – Egersund, er det naturlig at fartøyet ligger til kai i Oslo når det ikke er ute på patrulje.

At ett fartøy i den indre kystvakten tidvis ikke seiler, rokker ikke ved totalbildet av en kystvakt som i dag er betydelig modernisert, seiler alle sine 14 fartøyer og er i stand til å utøve sine oppgaver langs hele Norges kyst. Sett i sammenheng med Forsvarets øvrige kapasiteter, er patruljenivået i Sør-Norge godt og beredskapen er høy.

Kystvakten i Norge er blant de mest moderne i verden. Slik bør det også være, men det forutsetter god styring og prioritering av budsjettmidler. Kystvakten har gjennom flere år vært blant budsjettvinnerne i forsvarssektoren.