Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1904 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 09.09.2011
Besvart: 23.09.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Skolen er viktig for å lære om demokrati og den enkeltes mulighet til å engasjere seg. Samtidig er mange skoleledere usikre på hvordan man på en god måte skal invitere ulike organisasjoner inn i skolen. Et eksempel på dette er en skole som nylig har nektet at politiske og religiøse lag kan presentere seg for skoleelevene.
Kan skolen forskjellsbehandle organisasjoner på denne måten, og hva vil statsråden gjøre for å få til et bedre samarbeid mellom frivillige organisasjoner og skolen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skolen er en viktig arena for å lære om demokrati, og formålsbestemmelsen i opplæringsloven som ligger til grunn for hele opplæringen slår blant annet fast at opplæringen ”skal fremje demokrati”. Demokrati og medvirkning er forankret flere steder i læreplanverket, både i Prinsipper for opplæringen og i læreplanene for de enkelte fag. Ved å gi innpass til organisasjoner utenfor skolen som har bred erfaring med arbeid innen ulike områder, vil opplæringen i mange tilfeller kunne gjøres både mer engasjerende og dagsaktuell.

Det er imidlertid ingen organisasjoner som kan kreve å få komme inn i skolen for å orientere om sin virksomhet. Det er skolen selv ved skolens ledelse som bestemmer om noen eventuelt skal få komme utenfra for å orientere om sin virksomhet som del av opplæringen. Ønsker skolen å benytte undervisningstimene til slik virksomhet, må dette forankres i læreplanverket og kompetansemål i aktuelle fag.

I en del tilfelle kan det være fornuftig å ta spørsmålet opp i skolens samarbeidsutvalg, der også foreldrene og elevene er representert, før avgjørelse fattes. Spørsmålet om hvem som eventuelt skal få komme inn og informere om sin virksomhet, er i utgangspunktet et spørsmål om hensiktsmessighet og avgjøres lokalt. Kommunen/fylkeskommunen har som skoleeier myndighet til å ta den endelige avgjørelsen av om organisasjoner skal få orientere om sin virksomhet i skolen.

Jeg ser det som positivt at organisasjoner får presentere seg i skolen og at de kan bidra til å belyse faglige emner. Organisasjonene kan også bidra til å motivere elevene til å engasjere seg. Men bruken av organisasjoner inn i skolen, må vurderes ut fra de forbeholdene jeg har skissert ovenfor.