Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1905 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 12.09.2011
Besvart: 15.09.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Dagbladet.no skriver 4. september at norske bistandspenger til de palestinske selvstyremyndighetene går til å lønne terrorister som sitter i israelske fengsler og deres familier. UD sier i artikkelen at dette er sosialstønad.
Men hvordan vil utenriksministeren forklare at beløpene terroristene får ifølge Palestinian Watch er vesentlig høyere enn gjennomsnittslønnen til palestinske lærere, soldater o.l., og hvilke konsekvenser mener utenriksministeren dette bør få dersom det stemmer?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Palestinske selvstyremyndigheter har som andre lands myndigheter ulike ordninger for overføringer til egne innbyggere. Sosialstønad til innsatte palestinere i palestinske og israelske fengsler og deres familier, er del av det palestinske sosial- og trygdesystemet. Formålet er å kompensere for bortfall av inntekt. Stønad utbetales etter søknad. Kriterier for innvilgelse er at den innsatte er familiens hovedforsørger og at familien ikke har annen inntekt av betydning. Det kreves også bekreftelse fra Røde Kors om at personen faktisk befinner seg i fengsel. Ordningen har eksistert siden etableringen av de palestinske selvstyremyndighetene.

En tilsvarende ordning finnes for palestinere som er medlem av det israelske sosial- og trygdesystemet. Ved bortfall av inntekt fra hovedforsørger vil familien kunne søke om og motta stønad fra det israelske sosial- og trygdesystemet.

I følge informasjon mottatt fra de palestinske selvstyremyndighetene, er gjennomsnittlig månedlig støtte til innsatte 250 israelske shekel, det vil si omlag 375 norske kroner. Dette går til dekning av kantineutgifter, og beløpet fastsettes av fengselsmyndighetene. Gjennomsnittlig månedlig støtte til den innsattes familie er i tillegg 1500 shekel, omlag 2050 kroner. Til sammenlikning oppgis gjennomsnittlig månedsinntekt for lærere å være 2600 shekel, omlag 3900 kroner. Gjennomsnittlig månedsinntekt for polititjenestemenn varierer med utdanning. Polititjenestemenn med to års utdanning tjener mellom 1600 og 2550 shekel, avhengig av utdanningsnivå (mellom 2500 og 4160 kroner).

Budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndighetene fra Norge kanaliseres gjennom Verdensbanken. Hovedformålet for støtten er oppbygging og drift av palestinske statsinstitusjoner med sikte på bærekraftig palestinsk statsdannelse. Budsjettstøtten bidrar også til drift av offentlige velferdsordninger. De palestinske selvstyremyndighetene er selv ansvarlig for å prioritere bruken av budsjettstøtten.

I følge Det internasjonale pengefondet holder finansforvaltningen til de palestinske selvstyremyndighetene generelt høy standard. Norge har kontinuerlig kontakt med de palestinske selvstyremyndighetene og andre givere for å sikre at norsk bistand brukes i tråd med forutsetningene og i henhold til palestinsk lovgivning.