Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1909 (2010-2011)
Innlevert: 12.09.2011
Sendt: 13.09.2011
Besvart: 22.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): I svar på skriftlig spørsmål nr. 1868 (2010-11) stadfester samferdselsministeren at Regjeringen har satt i gang arbeidet med å revidere gjeldende Nasjonal transportplan. Videre påpeker ministeren at transportetatene legger planer for ulike budsjettrammer, og at det på bakgrunn av dette blir mulig å inkludere flere prosjekter fra ulike landsdeler.
Hvorfor mener samferdselsministeren at prioriteringslister blir overflødige dersom rammene endres?

Begrunnelse

Til Bergens Tidende 01.09.11 uttalte samferdselsministeren at veiene på Vestlandet har en så blandet kvalitet at de må opp på "prioriteringslisten". I ministerens svar gjør hun det klart at transportetatene og Avinor lager planverk tilpasset ulike rammer. Denne typen planlegging vil i følge ministeren kunne gi ”grunnlag for å inkludere flere prosjekter enn med dagens rammer, og fra ulike landsdeler”.
Det finnes alltid mange flere gode formål enn det finnes skattekroner, men det er politikernes oppgave å prioritere. Den bakenforliggende prioriteringslisten til samferdselsministeren bør i prinsippet være uavhengig av budsjettstørrelse. Ferdig planlagte vei- og jernbaneprosjekter som venter på midler blir jo verken mer eller mindre samfunnsøkonomisk lønnsomme av at bevilgningene over samferdselsbudsjettet endrer seg. Prosjekter bør beholde sin plass på prioriteringslisten selv om det blir mer penger til samferdsel.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som jeg sa i mitt svar til spørsmål 1868 har Regjeringen satt i gang arbeidet med å revidere gjeldende Nasjonal transportplan. Transportetatene og Avinor skal presentere sitt forslag i februar 2012 og samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014-2023 våren 2013. Da vil jeg presentere mine prioriteringer av samferdselsprosjekter for neste tiårsperiode.