Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1911 (2010-2011)
Innlevert: 14.09.2011
Sendt: 14.09.2011
Besvart: 22.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I 2009 la PricewaterhouseCoopers frem en revisjonsrapport om anskaffelses- og utviklingsprosessen for Merkur sikringsanlegg. Undertegnede stilte i mars i år spørsmål til statsråden hva dette har kostet skattebetalerne. Statsråden svarte da at det pågikk forhandlinger og at man da ikke kunne svare på hva kostnadene ville bli.
Nå skal forhandlingene være ferdige, og jeg tillater meg derfor å be om en oversikt over hva dette har kostet, og vil statsråden ta initiativ til å redegjøre om dette på egnet måte for Stortinget?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I mitt brev av 15.03.2011 til Stortingets Presidentskap som svar på skriftlig spørsmål fra representanten Hoksrud om denne saken, er det opplyst at den samlede kontrakts- verdien på Merkur til bruk på Ganddal godsterminal og nytt fjernstyringsanlegg på Nordlandsbanen var på 180 mill. kr og at Jernbaneverket (JBV) ved hevingen av kontraktene den 15. desember 2010 hadde utbetalt 102 mill. kr til ABB. Etter hevingen av kontraktene pågikk det i lengre tid forhandlinger mellom JBV og ABB om det økonomiske oppgjøret for hevingen av kontraktene. Den 18. juli d.å. ble det signert en endelig avtale mellom partene som innebærer at ABB skal tilbakebetale 4,0 mill. kr til JBV slik at nettokostnaden for JBV utgjør 98 mill. kr. JBV beholder alt utstyr som ABB har levert. Gjenbruksverdien av dette utstyret vil bli avklart ved utførelsen av nye anlegg, men JBV vurderer den som relativt liten. Nye anlegg til erstatning for Merkur planlegges kontrahert som avrop på en ny rammeavtale for signalanlegg som JBV planlegger å utlyse for konkurranse senere i år.

For prosjektet Sandnes-Stavanger ble det sommeren 2010 inngått en forliksavtale mellom JBV og ABB om avvikling av et Merkur anlegg som etter planen skulle brukes på dobbeltsporet. Totalt har JBV betalt 88 mill. kr, hvorav 39 mill. kr utgjør erstatning til ABB for avvikling av kontrakten. JBV vurderer at gjenbruksverdien av levert utstyr er relativt liten. I tillegg har JBV betalt 53 mill. kr til ABB for bygging av føringsveier og andre ytre anlegg på dobbeltsporet Sandnes-Stavanger. Dette er betaling for utstyr som JBV har tatt i bruk og nyttiggjort seg i forbindelse med etableringen av det eksisterende anlegget (NSI 63) som brukes midlertidig inntil JBV har fått kjøpt et permanent signal- og sikringsanlegg på denne togstrekningen. JBV arbeider nå med anskaffelsen av et permanent anlegg som vil gi denne togstrekningen full funksjonalitet som dobbeltspor. Hva et nytt permanent anlegg vil koste, er ikke avklart, men JBV regner med at anskaffelsen kan gjennomføres innenfor den totale kostnadsrammen for dobbeltspor- utbyggingen som senest er oppgitt i Prop. 1 S (2010-2011), jf. omtalen på side 134, hvor også hevingen av kontrakten om levering av Merkur er omtalt.

Når det gjelder spørsmålet om jeg vil ta initiativ til å redegjøre om saken på en egnet måte for Stortinget, viser jeg til at etter orienteringen i St.prp. nr. 72 (2008-2009), ble saken fulgt opp med en statusorientering i Prop. 1. S (2009-2010), jf. side 135-136). Jeg legger opp til å orientere om resultatet av JBVs avvikling av kontraktene med ABB om levering av Merkur til Ganddal godsterminal og fjernstyring på Nordlandsbanen i Prop. 1 S (2011-2012).