Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1912 (2010-2011)
Innlevert: 14.09.2011
Sendt: 15.09.2011
Besvart: 21.09.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Er det tilsiktet at en arbeidstaker som mister 50 % av arbeidsinntekten sin i to omganger over en kort periode ikke skal kunne motta dagpenger?

Begrunnelse

Vi har blitt gjort kjent med en person som inntil nylig har innehatt to deltidsstillinger, hver på 50 %. 1. mars i år mistet han 10 % av den ene stillingen, og deretter de resterende 40 % av samme stilling 1. juli. Han har fått avslag på søknad om dagpenger fordi han ikke fikk redusert arbeidstiden sin med 50 % på ett tidspunkt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Dagpenger under arbeidsløshet skal midlertidig sikre inntekt til personer som har mistet sitt arbeid. Samtidig er ordningen innrettet slik at den skal motivere til aktiv arbeidssøking. På den måten er dagpengene ikke bare en av folketrygdens inntektssikringsordninger, men også et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel.

Regelverket inneholder flere minstekrav og terskler for å få rett til dagpenger. Retten er i første rekke betinget av en relativ sterk tilknytning til arbeidslivet. Dette er bakgrunnen for at regelverket opererer med flere terskler, både når det gjelder inngangsvilkår (om man overhodet har rett til dagpenger) og når det gjelder selve utmålingen av dagpengene. For å kunne motta dagpenger er det ikke bare et krav at man har hatt en forutgående tilknytning til arbeidslivet, men også at man ønsker å opprettholde en slik tilknytning. Dette kravet gjenspeiles i kravet om å være reell arbeidssøker og stille seg til disposisjon for arbeidslivet, og i kravet om tap av minst 50 prosent arbeidstid, som fremgår av folketrygdloven § 4-3.

Dette konkrete tilfellet kan altså dreie seg om kravet om tap av minst 50 prosent arbeidstid, ikke nødvendigvis 50 prosent arbeidsinntekt. Bakgrunnen for at det kreves tap i form av 50 prosent arbeidstid, er at det er vanskelig å kombinere dagpenger med arbeid hvis stillings/tidsreduksjonen er mindre.

Dersom en arbeidstaker er bare delvis arbeidsledig kan det ytes graderte (avkortede) dagpenger. Arbeidstiden må da være redusert med minst 50 prosent i forhold til den vanlige arbeidstiden, dvs. arbeidstiden man hadde før ledigheten. Dagpengene utbetales etterskuddsvis hver 14. dag (= en meldeperiode), og blir beregnet på bakgrunn av de opplysningene den enkelte innberetter til Arbeids- og velferdsetaten hver meldeperiode. I meldeperioder hvor arbeidssøker har arbeidet så mange timer at kravet om minst 50 prosent tap av arbeidstid ikke er oppfylt, vil det ikke bli utbetalt dagpenger. Bakgrunnen er at vanlig arbeidstid skal gjenspeile den reelle arbeidslivstilknytningen. Dette er også bakgrunnen for at et tap av arbeidstid bare kan legges til grunn for én dagpengeperiode.

Antall arbeidstimer, og dermed også tapet av arbeidstid, kan imidlertid variere fra en meldeperiode til en annen, uten at det innebærer at dagpengene faller bort. Men en person som har fått innvilget og mottatt dagpenger i en full dagpengeperiode, må ha opparbeidet nye rettigheter til dagpenger gjennom arbeid før dagpenger kan innvilges for en ny periode. Arbeidstidstap eller -inntekt som vedkommende har fått dagpenger på grunnlag av tidligere, kan da ikke legges til grunn for en ny dagpengeperioden.

Fakta i dette konkrete tilfellet er ikke tilstrekkelig beskrevet til å kunne gi mer utfyllende svar. Jeg minner om de muligheter enkeltpersoner har til å påklage vedtak i dagpengesaker.