Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1915 (2010-2011)
Innlevert: 15.09.2011
Sendt: 15.09.2011
Besvart: 27.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bybanen i Bergen som i hovedsak er finansiert med bompenger fra regionens bilister har nå vært i drift i over 1 år.
Hvordan er utviklingen og hvordan er dagens situasjon for kollektivtrafikk i Bergen totalt og i Bybanens transportkorridor i forhold til de forutsetningene som ligger til grunn for Bergensprogrammet og for Bybanen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Siden det er fylkeskommunen som har driftsansvar for kollektivtrafikken i Bergen, er opplysninger om kollektivtrafikken innhentet derfra (jf. driftselskapet SKYSS).

Daglige passasjertall med Bybanen er på ca. 22 000 påstigninger på hverdager. Prognosen er 26 000 daglige påstigninger, men først i 2015. Registrerte tall for 1. og 2. kvartal 2011 gir indikasjoner på at det vil bli en passasjerøkning i 2011.

Bybanen er en av stamlinjene i rutestrukturen i Bergen, og den er integrert i det øvrige kollektivnettet i byen. Bybanen utgjør ryggraden i kollektivtilbudet i sørdelen av Bergen. Banen har forutsigbar fremkommelighet, stor kapasitet og hyppig frekvens. Kundeintervjuer, som jevnlig utføres om bord, viser høy total tilfredshet med Bybanen.

Bybanens punktlighet har siden åpningen vært god. Banen kommer hvert 6. minutt. Driftssikkerheten har etter hvert også blitt god. Det var enkelte større stans den første vinteren. Så langt i 2011 ligger vognenes driftssikkerhet mellom 98,9 og 99,7 pst.

3. oktober 2011 får Bybanen etter planen avganger hvert 5. minutt i rushtiden. Samtidig skal det skje en stor omlegging av rutenettet for busstrafikken. Det vil bli satset sterkt på stamrutene, og det kommer 200 nye busser med universell utforming. Dermed vil det totale kollektivtilbudet bedres i Bergen.

Trafikken inn mot sentrumskjernen har hatt en nedgang over mange år. I 2010 var reduksjonen på 3,8 pst., mens prognosen i år er på ca. 3,1 pst. Trafikken gjennom bomringen i Bergen, de gamle bomstasjonene, har de siste årene bare hatt en liten økning. I 2009 økte trafikken med 3,4 pst. mens veksten i 2010 var bare 0,3 pst. Prognosen for 2011 er en økning på ca. 0,2 pst. Prognosen for gjennomgangstrafikken utenom sentrum er i 2011 en vekst på ca. 3,0 pst., og i utkanten av byområdet øker trafikken mer enn dette.