Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1919 (2010-2011)
Innlevert: 16.09.2011
Sendt: 16.09.2011
Besvart: 26.09.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Statsråden har satt i gang en utredning om bruk av surrogati i utlandet og har varslet en høring høsten 2011, med påfølgende lovforslag om tema i løpet av våren 2012.
Vil det i den forbindelse også komme en avklaring for de surrogatbarna som allerede i dag bor i Norge i forhold til det juridiske foreldreskapet, og hvis ikke, når ser statsråden for seg at en avklaring for disse barna vil komme?

Begrunnelse

I det offentlige ordskiftet har vi fått belyst ulike sider omkring surrogati den senere tiden som har gjort det klart at vi trenger en gjennomgang av regelverket og praktiseringen av dette. Jeg er derfor glad for at statsråden skal fremme egen sak for Stortinget om bruk av surrogati våren 2012 slik at vi får belyst alle sider av saken på en tilfredsstillende måte. Situasjonen for de barna som allerede bor i Norge må imidlertid også avklares. Om ikke denne avklaringen tas i denne saken, må statsråden komme med en egen sak som avklarer situasjonen for disse barna.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg uttalte fredag 16. september at Regjeringen nå ser på løsninger for å sikre barn født av surrogatmor i utlandet juridisk, noe som skjer parallelt med utredning av eventuell ny lovgining på dette området. Dette gjelder barn som allerede er i Norge, og der morskap eller farskap ikke er registrert i tråd med norsk lov, og at barna dermed ikke har et juridisk avklart forhold til en eller begge av de som er registrert som foreldre. Målet er å skape trygghet og klarhet for barna og deres omsorgspersoner. Sakene til de rundt 10 familiene som har fått varsel om retting stilles i mellomtiden i bero. Så langt det er mulig skal det arbeides for å finne gode løsninger innenfor dagens regelverk. Det vil bli lagt til rette for en rask saksbehandling i etatene, og for mange familier vil derfor dette være den raskeste måten å få etablert foreldreskap på. For de barna hvor dette ikke er mulig vil jeg utrede behovet og muligheter for en overgangsordning. En slik overgangsordning krever hjemmel i lov, og jeg tar sikte på å fremme lovforslag så raskt som mulig.