Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1920 (2010-2011)
Innlevert: 16.09.2011
Sendt: 16.09.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 23.09.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Er det tilsiktet at gravide på arbeidsavklaringspenger skal kunne risikere å få redusert foreldrepengene med svært store beløp kun fordi de blir sykmeldte rett før svangerskapspermisjonen starter?

Begrunnelse

Vi er blitt gjort kjent med en person som etter ett års sykefravær nå jobber 60 prosent og mottar 40 prosent i arbeidsavklaringspenger. Hun er gravid, og har fått beskjed fra NAV at dersom hun bli sykemeldt en måned før svangerskapspermisjonen, vil foreldrepengene bli beregnet ikke på grunnlag av lønnsinntekten, men på grunnlag av det hun får utbetalt i sykepenger – i hennes tilfelle 66 % av lønnen. Hun står derfor i fare for å tape over 80 000 kroner i løpet av foreldrepermisjonen.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Spørsmålet er oversendt fra statsråd Bjurstrøm til meg for besvarelse.

Personer som kombinerer arbeidsavklaringspenger med arbeid vil normalt ikke ha rett til sykepenger fra folketrygden etter arbeidsgiverperioden fordi sykepengeretten er brukt opp. En person som kombinerer arbeidsavklaringspenger og arbeid og som er ute av arbeidet på grunn av sykdom i mer enn 16 kalenderdager, vil således vanligvis få arbeidsavklaringspenger som inntektssikring. Arbeidsavklaringspenger gir 66 prosent dekning etter grunnlaget for arbeidsavklaringspenger.

Foreldrepenger er kompensasjon for inntektsbortfall, dvs. at inntekten ved permisjonsstart videreføres. Det er i regelverket en åpning for å se bort fra inntektsendringer rett før permisjon, men dette forutsetter at forskjellen i inntekt, omregnet til årsinntekt, overstiger 25 prosent.

Arbeidsavklaringspenger ble innført 1. mars 2010 og erstattet ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. I motsetning til de sistnevnte ytelsene ble arbeidsavklaringspenger gitt opptjening til foreldrepenger. Den situasjonen som det stilles spørsmål om, med kombinasjon av arbeid og arbeidsavklaringspenger og sykdom ut over arbeidsgiverperioden forut for foreldrepermisjonen, ble imidlertid ikke vurdert særskilt. Jeg ser at det kan være grunn til å vurdere om denne gruppa er i en så spesiell situasjon at det begrunner en regelendring som gir unntak fra de vanlige prinsippene for beregning av foreldrepenger.

Departementet vurderer ulike forenklinger og forbedringer i foreldrepengeordningen. Jeg vil ta med problemstillingen inn i dette arbeidet.