Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1926 (2010-2011)
Innlevert: 19.09.2011
Sendt: 20.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): En ny analyse viser at intercitytog på Vestlandet vil ha et stort trafikkpotensial. En viktig forutsetning for analysen er imidlertid de kostnadsbesparelser som oppnås gjennom å bygge vei- og jernbane parallelt.
Vil ministeren samordne konseptvalgutredning (KVU) for Ferjefri E-39 (Hordfast) og analysene som er i gang i forbindelse med Høyhastighetsutredningen, der en intercitystrekning mellom Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger inngår?

Begrunnelse

I ministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1828 (2010-11) bekreftes det at store effektivitetsgevinster kan hentes ved felles planlegging og utbygging av vei- og jernbanestrekninger.
En ny rapport fra Multiconsult-selskapet Analyse & Strategi pekes det på at ”befolkningsgrunnlaget i millionregionen mellom Bergen og Stavanger er større enn for togstrekningene som nå planlegges utbygget på Østlandet”. For å gjøre prosjektet mer realiserbart, forutsettes det at man bygger og planlegger intercityjernbane parallelt med en ny, modernisert og fergefri E39.
I arbeidet med infrastrukturen på Vestlandet er det spesielt viktig å få vurdert og beskrevet mulige synergieffekter ved helhetlig planlegging fordi felles krysningspunkter for vei og bane vil kunne være avgjørende for kostnadsbildet. Høyre har tatt initiativ til Høyhastighetsutredningen og parallelt pågår det E39 utredning om fergefri kyststamveg. Vi bør ha mot til å være visjonære og se samlet på disse to betydningsfulle prosjektene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som tidligere opplyst har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for E39 på strekningen Aksdal – Bergen. Denne KVU-en er nå ute på høring, og ekstern kvalitetssikring (KS1) pågår. Som kjent er Statens vegvesen også i gang med et prosjekt om ferjefri E39 der det fokuseres på teknologiske muligheter og samfunnsmessige virkninger. Jernbaneverkets høyhastighetsutredning, som også omfatter korridoren mellom Stavanger og Bergen, skal være ferdig til 1. februar 2012.

Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 1828, kan det være effektiviseringsgevinster å hente ved felles planlegging og utbygging av veg- og jernbaneprosjekter der forholdene ligger til rette for dette. Det er for tidlig å si om det vil være aktuelt å samordne utbyggingen av eventuell ferjefri E39 og en eventuell høyhastighetsbane på strekningen Stavanger – Bergen. Samferdselsdepartementet vil avvente høyhastighetsutredningen, resultater fra prosjektet ferjefri E39 samt høringen og KS1-prosessen for KVU-en for E39 Aksdal - Bergen før det tas stilling til ev. behov for å samordne videre analyser/utredninger på denne strekningen.