Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1929 (2010-2011)
Innlevert: 20.09.2011
Sendt: 21.09.2011
Besvart: 30.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Når vil Folkehelseinstituttet fremlegge sin vurdering av hvorvidt en vaksine mot rotavirus bør inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet?

Begrunnelse

Årlig rammes om lag 30 000 barn under 5 år av rotavirus. Dette fører til diaré og oppkast. Om lag 7 000 av dem oppsøker lege, og årlig blir om lag 1 000 barn innlagt på sykehus. Kunnskapssentret for helsetjenesten mener at vaksinering mot rotavirus vil være kostnadseffektivt fra et samfunnsperspektiv. Spørsmålet om å inkludere vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet har vært til faglig vurdering i Folkehelseinstituttet i om lag 5 år. Det vil være hensiktsmessig at FHI fremlegger sin anbefaling, som vil være et viktig grunnlag for en politisk vurdering av dette spørsmålet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Folkehelseinstituttet satte sommeren 2007 ned en ekspertgruppe som skulle vurdere nytten av å innføre vaksine mot rotavirusinfeksjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Gruppen har hatt deltakere fra arbeidsområdene pediatri, samfunnsmedisin, helsestasjonsarbeid, mikrobiologi, infeksjonsepidemiologi og vaksinefaget og har vært bredt geografisk sammensatt. Folkehelseinstituttet har hatt ledelse og sekretariat for ekspertgruppa.

Som grunnlag for gruppens arbeid ble det initialt gjort flere studier for å få bedre kunnskap om forekomsten av rotavirusinfeksjoner i Norge. Sykehusinnleggelser med diagnosen rotavirusinfeksjon og viruspåvisninger ble studert. Gruppen har i tillegg vurdert sikkerhet og effekt av tilgjengelige vaksiner og de rapporter som foreligger om effekt av vaksinasjonsprogram i andre land. I tillegg har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomført en nytte-kostnad vurdering av et vaksinasjonsprogram ut fra norske forhold.

Alle disse forholdene trekkes inn i gruppens diskusjoner og anbefalinger og vil bli utformet som en rapport.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil rapporten bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2011.